Please Wait

     

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn xuất xắc cổ tích mà chúng ta biết. Dứt bảng mặt dưới.

Bạn đang xem: Please wait


Task 1. Listen và read

(Nghe với đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. Last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you lượt thích yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, và fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan & Au Co.

Nick: Oh yeah? What"s it about?

Duong: Well, it"s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long quan - the rồng king of the ocean, Au teo - a fairy, and their sons.

Nick: and what"s the story?

Duong: Let me see... Lac Long quan liêu married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That"s a lot.

Duong: và some years later, Lac Long quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, & Au teo took the others lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I"ve found the subject of my project!

*

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

(Đọc bài xích đàm thoại đợt nữa và chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. Last night?

A. He was coming khổng lồ Nick"s house.

C. He was talking to Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. Last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend to lớn Nick?

A. A legend about how Viet phái mạnh began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn"t well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The dragon king of the ocean.

B. Au Co"s father.

5. Where did Au co take half of the sons?

A. Khổng lồ the mountains.

C. To lớn Lac Long Quan"s land.

B. To the sea.

Xem thêm: Sự Ra Đời Của Hiến Pháp Việt Nam, Lịch Sử Ra Đời Của Hiến Pháp Trên Thế Giới

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Dương: Mình vẫn gọi cho bạn lúc 9h tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình dịp đó sẽ tìm trên mạng internet về những thần thoại cổ xưa cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có nhắc nhở gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân cùng Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt đề nghị không? Nó nói tới gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người việt nam Nam.

Nick: Ai là nhân đồ dùng chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương của biển cả cả, Âu Cơ - một cô gái tiên và đàn ông của họ.

Nick: Và mẩu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem... Lạc Long Quân kết thân với Âu Cơ. Cô ấy ra đời một bọc trứng cùng với 100 cái trứng mà nở ra 100 bạn con trai.

Nick: Một 100 người nam nhi à? nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 bạn con xuống biển, cùng Âu Cơ dắt 50 tín đồ con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tông của người việt nam Nam.

Nick: Thật là 1 trong những truyền thuyết hay! mình nghĩ mình đã kiếm được chủ đề cho dự án của mình!

Lời giải chi tiết:

1. B

(Dương làm gì lúc 9h tối qua? => B. Cậu ấy đang hotline cho Nick.)

2. C

(Nick làm những gì vào 9h tối qua? => C. Cậu ấy vẫn tìm tin tức trên web.)

3. B 

(Dương ý kiến đề xuất Nick thần thoại nào? => B. Một thần thoại cổ xưa về nguồn gốc người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua dragon của đại dương cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa nam nhi đi đâu? => A. Lên núi)


bài bác 1b

b. Match the words khổng lồ their meanings.

(Nối tự với nghĩa.)

1. Title

2. Genre

3. Main characters

4. Plot

a. The people the story is about

b. The content of the story

c. The name of the story

d. The type of story it is

Lời giải chi tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)


bài bác 1c

c. Find the information in the conversation to lớn complete the table.

(Tìm thông tin trong bài xích đàm thoại để xong xuôi bảng.)

Title

Lac Long Quan và Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long quan lại married Au Co.

-

-

-

Lời giải bỏ ra tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan & Au teo (Lạc Long Quân với Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân đồ gia dụng chính)

Lac Long Quan, Au Co & their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và bé của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long quan lại married Au Co 

(Lạc Long Quân kết bạn với Âu Cơ)

- Au teo gave birth khổng lồ one hundred baby boys 

(Âu Cơ hình thành 100 người con trai)

- Lac Long quan liêu missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long quan tiền took 50 their son to lớn the sea 

(Lạc Long Quân sở hữu 50 bé xuống biển)

- Au co took the others khổng lồ the mountains. 

(Âu Cơ với 50 bé lên núi)


bài bác 1d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài bác đàm thoại biểu thị điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là 1 truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn có biết một số loại câu kia không?)

Lời giải chi tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện cảm hứng của Nick về truyền thuyết; bạn ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)


Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Nối hầu như từ với nghĩa của họ. Kế tiếp nghe, chất vấn và lặp lại.)

A. Legend

1. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. Folk tale

2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. Fable

3. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to lớn people in a spoken form

D. Fairy tale

4. An ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken size - folk tale

(Một mẩu truyện truyền thống, rất truyền thống từ một nơi cụ thể mà thuở đầu được truyền lại mang đến mọi người dưới bề ngoài nói - câu chuyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ xưa về đầy đủ sự kiện ma thuật can đảm có lẽ không nên - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một mẩu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc thanh nữ tiên, hay là cho trẻ em - mẩu truyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; hay sử dụng các nhân vật động vật hoang dã - truyện ngụ ngôn)

Lời giải chi tiết:

1 - C

(một giải pháp truyền thống, mẩu truyện ngắn mang tính chất tưởng tượng cơ mà dạy một bài học đạo đức; nổi bật sứ dụng gần như nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một mẩu truyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường xuyên là cho trẻ em - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống lâu đời rất cũ xưa mà ban sơ được truyền cho không ít người ở bề ngoài nói — truyện dân gian)

4 - A

(một mẩu truyện cổ về những người dũng cảm, đầy đủ sự việc phép thuật mà hoàn toàn có thể không tất cả thật - truyện truyền thuyết)


Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn tuyệt cổ tích mà bạn biết. Ngừng bảng bên dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare và a tortoise 

(thỏ cùng rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ mặc loác chạy nhanh hơn rùa.)

- The tortoise challenged him to a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind and took a nap. 

(Thỏ nhanh lẹ bỏ xa rùa và nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ tỉnh giấc dậy nó thấy rùa đang đi đến đích trước nó.)


bài xích 3b

b. Work in pairs. Interview each other and try to lớn guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Vấn đáp nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là nhiều loại truyện gì?)

B: It"s a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân đồ chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, và a prince.

Xem thêm: Soạn Bài Thuyết Minh Một Danh Lam Thắng Cảnh Sgk Ngữ Văn 8 Tập 2

(Cinderella, chị kế của cô ấy,mẹ kế và một hoàng tử.)

A: What"s it about?

(Nó nói tới gì?)

B: It"s about Cinderella, a kind & beautiful girl who finally gets married khổng lồ a prince.

(Nó nói tới Cinderella, một cô gái tốt bụng cùng xinh đẹp mắt mà ở đầu cuối kết hôn với một hoàng tử.)