Unit 2 Lớp 8 A Closer Look 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học những từ vựng và biện pháp phát âm câu theo chủ đề cuộc sống thường ngày nông thôn. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng cũng tương tự gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

Vocabulary

1. Listen và repeat the words.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 a closer look 1

Nghe và lặp lại các từ.

1. Slow2. Colourful3. Friendly4. Hard5. Brave6. Boring7. Inconvenient9. Peaceful10. Nomadic8. Vast

2. Put the words in 1 into the appropriate category. Some words can be used in more thanone category.

Đặt các từ trong phần 1 vào các loại thích hợp. Vài từ rất có thể được

To describe

Words

People

friendly, brave, boring, nomadic, colourful

Life

slow, hard, boring, inconvenient, peaceful, nomadic, colourful

scenery

colourful, vast, peaceful

3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.

Nối phần đa danh từ/ cụm danh trường đoản cú trong size với mỗi hễ từ.

ride — a horse, a camel(cưỡi - ngựa, lạc đà)collect - hay, water(đi đem — cỏ, nước)pick - wild flowers, apples(hái - hoa dại, táo)put up — a tent, a pole(dimg — lều, cột)herd - the buffaloes, the cattle(chăn — trâu, gia súc)

4. Use the words in 1 & 3 lớn complete the sentences. Remember khổng lồ use the correct form of the verbs.

Sử dụng từ vào phần 1 cùng 3 để ngừng các câu.Nhớsửdụng hình thức đúng của đụng từ.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập, Sách Bài Tập (Sbt) Toán 7 Tập 1, ✅ Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7

1. When summer comes, we enjoy _____ picking _____ blackberries.2. Our village has no running water, which is _______ inconvenient ________. We have lớn help our parents khổng lồ _____ collect _____ water from the river.3. In the countryside, children learn to lớn ____ herd _____ the cattle when they are small.4. Have you ever _____ brave _____ a horse? I think one has to be _____ hard _____ to bởi vì it.5. You can relax in the countryside. It’s so _____ peaceful _____.6. _____ ridden _____ life is hard because people have to move a lot.7. The sky is _____ put up _____ here in the countryside. There are no buildings khổng lồ block the view.8. We worked together to ____ vast ______this tent. It was _____ Nomadic _____ work.

Pronunciation

Clusters: /bl/ & /cl/

5. Listen và repeat the words. Pay attention to the initial clusters.

Nghe với lặp lại các từ. Chăm chú đến số đông phụ âm song đứng đầu.

1. Blackberry (quả mâm xôi) 2. Clothing (quần áo)3. Climb (leo) 4. Blind (mù)5. Click (nhấp chuột) 6. Clay (đất sét)7. Bloom (nở hoa) 8. Blossom (hoa - cưa cây nạp năng lượng quả)9. Clock (cái đồng hồ) 10. Clear (trong sạch)

6. Listen and circle the words you hear.

Nghe và khoanh tròn từ chúng ta nghe được.

1. Blame 2. Blast 3. Blue 4. Clock 5. Close

7. Listen lớn the sentences và repeat.

Xem thêm: Chia Sẻ App Nói Chuyện Với Người Nước Ngoài Kiếm Tiền, App Kiếm Tiền Nước Ngoài Uy Tín

Nghe những câu với lặp lại.

1. The wind is blowing so hard.Gió đang thổi cực kỳ mạnh.2. These people have climbed lớn the vị trí cao nhất of the mountain.Những người này vẫn leo đến đỉnh núi.3. The tree is in full bloom. Cây nở đầy hoa. 4. Look at the clear xanh sky. Nhìn vào bầu trời xanh trong.5. Blind people can read with Braille người mù rất có thể đọc được với chữ Braille.