UNIT 1 LỚP 7: MY HOBBIES

     
Bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 – My Hobbies phần Getting Started được IELTS 24h tổng hợp cụ thể dưới đây.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 7: my hobbiesTrong các kiến thức giờ đồng hồ Anh làm việc bậc trung học cơ sở thì từ vựng là trong số những phầnrấtquan trọng và quan trọng đối với các em học tập sinh, trong số đó có phần từ bỏ vựngtiếng Anh lớp 7 theo lịch trình mới.Hôm nay họ hãy cùng đến với Unit 1: Getting Started với bộ từ vựng về chủ đề My Hobbiesnhé!

1. Từ vựng chủ đề My Hobbies

1. A piece of cake / əpi:s əv keɪk / (idiom) : dễ ợt

2. Arranging flowers /ə"reɪndʒɪŋ "flaʊər/ : gặm hoa

3. Bird-watching / bɜːd wɒtʃɪŋ / (n) : quan sát chim chóc

4. Board game /bɔːd ɡeɪm / (n): trò đùa trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)

5. Carve /kɑːv/ (v): chạm, khắc

6. Carved /kɑːvd/ (adj) : được chạm, khắc

7. Collage /ˈkɒlɑːʒ/ (n) : một bức tranh tạo thành từ không ít tranh, ảnh nhỏ

8. Eggshell /ˈeɡʃel/ (n) : vỏ trứng

9. Fragile /ˈfrædʒaɪl/ (adj) : dễ dàng vỡ

10. Gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/ (n) : làm cho vườn

11. Horse-riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/ (n) : cưỡi ngựa

12. Ice-skating /ˈaɪs skeɪtɪŋ/ (n) : trượt băng

13. Making mã sản phẩm / "meɪkɪŋ, "mɒdəl / (np): có tác dụng mô hình

14. Making pottery / "meɪkɪŋ "pɒtəri / (np): nặn đồ gia dụng gốm

15. Melody /ˈmelədi/ (n): giai điệu

16. Monopoly /məˈnɒpəli/ (n) : cờ tỉ phú

17. Mountain climbing / "maʊntɪn, "klaɪmɪŋ / (np): leo núi

18. Cốt truyện /ʃeə(r)/ (v): phân tách sẻ

19. Skating /ˈskeɪtɪŋ/ (n) : trượt pa tanh

20. Strange /streɪndʒ/ (adj) : lạ

21. Surfing /ˈsɜːfɪŋ/ (n) : lướt sóng

22. Chất lượng /juˈniːk/ (adj): độc đáo

23. Unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ (adj): không giống thường

2. Bài xích tập vận dụng

My favourite hobby

Nick: Hi Mi, welcome to lớn our house!

Elena: Come upstairs! I"ll show you my room.

Mi: Wow! You have so many dolls.

Elena: Yes. My hobby is collecting dolls. Vị you have a hobby?

Mi: I lượt thích collecting glass bottles.

Elena: Really? That"s very unusual. Is it expensive?

Mi: Not at all, I just keep the bottles after we use them. What about doll collecting? Is it expensive?

Elena: Iguess so, but all of my dolls are presents. My parents, và my aunt and uncle always give me dolls on special occasions.

Mi: Your dolls are all very different

Elena: Yes, they"re from all over the world!

Nick: I don"t know why girls collect things. It"s a piece of cake.

Mi: bởi vì you have a difficult hobby, Nick?

Nick: Yes, I enjoy mountain climbing.

Mi: But Nick, there are no mountains around here!

Nick: I know. I"m in a mountain climbing club. We travel lớn mountains around Viet Nam. In the future, I"ll climb mountains in other countries too.

Are the sentences below true (T) or false (F)

T

F

1.Elena’s room is on the first floor.

2.There are a lot of dolls in Elena’s room.

Xem thêm: Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Theo Sách Giáo Khoa 12 Unit

3.Mi has the same hobby as Elena.

4.Elena’s grandparents usually give her dolls.

5.Nick thinks mountain climbing is more challenging than collecting things.

Answer the following questions

1. When does Elena receive dolls from her family members?

2. Are her dolls the same?

3. How does mày collect bottles?

4. Does ngươi think collecting bottles costs much money?

5. Has Nick climbed mountains in other countries?

Đáp án

Are the sentences below true (T) or false (F)

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Answer the following questions

1. She receives dolls on special occasions.

2. No, they aren’t.

3. She keeps the bottles after using them.

4. No, she doesn’t.

Xem thêm: Dàn Ý Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim

5. No, he hasn’t.

Hy vọng rằng bài viết trên đây để giúp đỡ ích cho các bạn. Hẹn gặp lại sinh hoạt những bài xích học tiếp theo sau nhé!