SOẠN ANH 9 UNIT 5 SKILLS 1

     

Skills 1 Unit 5: Wonders of Vietnam. Phần khả năng luyện tập cho bạn đọc hai tài năng đọc và nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý tương tự như hướng dẫn giải bài bác tập trong sách giáo khoa.Reading

1.Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text và underline them. What do they mean?

Đọc bài báo sau về chùa Hương. Nhìn vào những từ bảng rồi tìm các từ kia trong đoạn văn với gạch chân. Chúng tức là gì?

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples & shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) and Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The centre of this complex is the Perfume Temple, also called Chua trong (Inner Temple), located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 5 skills 1

Many Vietnamese works of literature, both old và modern, have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous paintings. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival (from the middle of January lớn the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from all over Viet Nam.

2. Read the article again và answer the questions

Đọc bài bác báo và vấn đáp câu hỏi

1.Where is the Perfume Pagoda located?

It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

2.What does the complex of the Perfume Pagoda include?

It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.

3.Where is the centre of this complex located?

The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Mận Miền Bắc Không ? (Mận Bắc Và Nam) Ăn Mận Có Tốt Cho Bà Bầu Không

4.What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

Its beauty has been used as a theme of many famous songs và a topic of lyric poetry.

5.Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

Pilgrims from all over Viet nam giới do.

3.Work in pairs. Below are some of the thathave caused damage khổng lồ the man- wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you any more?

Làm việc theo cặp. Dưới đó là một đôi nét gây hại mang lại kì quan tự tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự cực kỳ nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn có thêm gì không?

a. Many roads, hotels, factories, etc., have been around man-made wonders. B. Too many tourists visit man-made wonders every day.c. Local governments don"t have long-term measures khổng lồ protect man-made wonders from severe conditions.d. Recent restorations have changed the original structureof some man-made wonders.e. Many valuable things have been stolen from man-madewonders

4a.Work in pairs. Use the ideas in 3 khổng lồ suggestways to protect and preserve the man-made wonders of Viet Nam.

Xem thêm: Một Dân Tộc Dốt Là Một Dân Tộc Yếu Trong Tác Phẩm Nào, “Một Dân Tộc Dốt Là Một Dân Tộc Yếu”

Làm việc theo cặp. áp dụng 3 phát minh để lưu ý cách bảo đảm an toàn và bảo tồn những kì quan tự tạo của Việt Nam.