Ôn tập tiếng anh 7 học kì 2

     

Đề cương ôn tập tiếng Anh 7 cuối kì 2 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích tổng hợp toàn cục kiến thức, những dạng bài xích tập trung tâm trong công tác English 7 tập 2.

Bạn đang xem: ôn tập tiếng anh 7 học kì 2

Đề cương ôn tập giờ Anh 7 học tập kì 2 là tư liệu vô cùng đặc trưng giúp cho chúng ta học sinh có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 lớp 7 chuẩn bị tới. Đề cương chất vấn cuối kì 2 Anh 7 được biên soạn rất đưa ra tiết, cụ thể với đầy đủ dạng bài xích tập được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết Đề cương tiếng Anh 7 cuối kì 2, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2021


I. Kỹ năng trọng tâm cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập từ vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” quản lý ngữ để chỉ ở mức cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để bộc lộ một hành động, một kiến thức hoặc một việc xảy ra tiếp tục trong vượt khứ nhưng bây giờ không còn nữa

(+)S + used to + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used lớn + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use to lớn + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ với /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ bỏ “ed” với “ing”

Một tính từ rất có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau đụng từ

Ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- áp dụng tính từ bỏ đuôi “ed” để trình bày cảm giác, cảm hứng của một ai khi bị một sự việc, đồ tác động/

Ví dụ: The film was long, & I was bored

- thực hiện tính từ đuôi “ing” để bộc lộ về tính chất của vật dụng việc


Ví dụ The film was boring.

2. Trường đoản cú nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một sự việc ĐANG xẩy ra tại một thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( thực hiện cho công ty ngữ I, We)

1.Bị cồn của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- sử dụng thể bị động khi tân ngữ của câu không quan trọng đặc biệt hoặc do dự ai là người thực hiện hành động, giả dụ người thực hiện vẫn quan lại trong thì thêm sau “by”

- thực hiện thể thụ động khi muốn nhấn mạnh vấn đề vật, việc được tác động.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để mang ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại tự sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS


Đại tự sở hữu dùng để làm thay núm cho tính từ thiết lập và danh từ lúc không muốn tái diễn danh từ.

Như vậy ta phải nói danh từ đó trước rồi new thay thế.

Lưu ý, vì đại từ tải đã thay thế danh từ nên sẽ không lúc nào có danh tự sau đại tự sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu.// thắc mắc H/ WH: hạ giọng nghỉ ngơi cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm sự cồn tình// Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu nhằm hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (không đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng nhiều hơn:S+ V+ more ( danh từ đếm được với không đếm được)

2. Thắc mắc đuôi

Lưu ý

1. Câu reviews khẳng định, phần hỏi đuôi che định.

Câu trình làng phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ bỏ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn ở dạng viết tắt

Các ngôi trường hợp cầm thể

Hiện tại đối chọi với to lớn BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp mắt trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = bạn đang lo lắng, phải không?

Hiện tại đối chọi động tự thường: mượn trợ rượu cồn từ do hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì vượt khứ đối chọi với hễ từ thường: mượn trợ rượu cồn từ DID, vượt khứ solo với to lớn BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?


Thì hiện tại tại xong hoặc hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn: mượn trợ cồn từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì tương lai đơn- It will rain, won’t it?

1. Thừa nhận âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu rượu cồn từ tận bằng các ấm “ngắn” với “nhẹ” : ow, el, er… thì nhấn âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ bỏ : 1st

Động từ:

Các hễ từ 3 âm tiết tất cả âm huyết cuối không nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc hoàn thành nhiều hơn một phụ âm thì âm ngày tiết đầu nhấn trọng âm.

Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc dứt không nhiều hơn thế một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ thừa nhận trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: từ bỏ ghép

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: trường đoản cú 3 âm huyết trở lên nhấn âm thiết bị 3 từ sau tính đến trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Xem thêm: Đau Họng Có Đờm Có Phải Covid, Đau Rát Họng Nghi Do Mắc Covid

Các từ bỏ chứa những hậu tố sau đây âm nhấn lâm vào cảnh âm trước nó.

...............

II. Bài xích tập ôn thi cuối kì 2 giờ Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different áp lực from the others.

1. A. Harvest B. Parade C. Music D. Pumpkin

2. A. Offer B. Prefer C. Abroad D. Arrive

3, A. Famous B. Joyful C. Usual D. Alone

4. A. Exist B. Avoid C. Tư vấn D. Notice

5. A. Hungry B. Disease C. Spacious D. Danger

6. A. Favourite B. Pollution C. Imagine D. Exhausted

7. A. Energy B. Plentiful C. Disappear D. Celebrate

8. A. Recycle B. Description C. Contribute D. Atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. Perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot

6. A. Abundant B. Travelling C. Character D. Biogas

7. A. Diverse B. Drive C. Invention D. Crime

8. A. Designs B. Sails C.pedals D. Pollutes


VOCABULARY and GRAMMAR

I. Choose and circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) & artistic activities are held as the part of the flower festival in da Lat.

2. Wind, hydro & solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Nick washes his hand a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill to lớn (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) & harmful lớn the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. Oil

B. Wind

C. Natural gas

D. Coal

9. The end of the film was so _____________ that many people cried.

A. Boring

B. Shocking

C. Exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries to make audiences laugh.

Xem thêm: Câu 4 Những Điều Kiện Khách Quan Quy Định Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân

A. Sci-fi

B. Documentary

C. Comedy

D. Horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.