Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml

     
*

Nhúng một thanh sắt nặng 100g vào 100ml dd lếu hợp bao gồm Cu(NO3) 0,2M với AgNO3 0,2M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt kẽm kim loại là 101,72g. Tính trọng lượng sắt sẽ phản ứngNhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, rửa sạch làm cho khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim một số loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt sẽ phản ứng.

Bạn đang xem: Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100mlNhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, rửa sạch làm cho khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim một số loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính trọng lượng sắt vẫn phản ứng.


(left{eginmatrixn_Culeft(NO_3 ight)_2=0,2.0,1=0,02left(mol ight)\n_AgNO_3=0,2.0,1=0,02left(mol ight)endmatrix ight.)

PTHH: fe + 2AgNO3 --> Fe(NO3)2 + 2Ag

0,010,01---->0,02

fe + Cu(NO3)2 --> Fe(NO3)2 + Cu

aa----->a

=> 100 - 56(0,01+a) + 0,02.108 + 64a = 101,72

=> a = 0,015

=> nFe = 0,015 + 0,01 = 0,025 (mol)

=> mFe = 0,025.56 = 1,4(g)


Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồmCuNO32 0,2M vàAgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt đang phản ứng.

Xem thêm: Lời Bài Hát Trèo Càng Cao Thì Té Càng Đau (Remix), Trèo Cao Té Đau (Remix)


Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp gồmCuNO32 0,2M vàAgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm cho khô cân được 101,72 gam (giả thiết những kim các loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt vẫn phản ứng.


1 thanh fe 100g nhúng vào 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2 M với AgNO3 0,2M. Sau 1 thời hạn lấy thanh fe ra cọ sạch, có tác dụng khô, cân nặng được 101,72g(giả thiết những kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt)

a. Tính khối lượng sắt vẫn phản ứng. B.Giả sử thể tích hỗn hợp sau phản bội ứng ko ráng đổi. Tính độ đậm đặc MOL sau phản bội ứng.

Xem thêm: Soạn Lịch Sử 7 Bài 20 : Nước Đại Việt Thời Lê Sơ, Bài 20: Nước Đại Việt Thời Lê Sơ


Nhúng một thanh sắt vào hỗn hợp Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra, có tác dụng khô, thấy khối lượng thanh sắt tăng 4 gam. Trọng lượng sắt đang phản ứng là:

A. 7,0 gam

B. 8,4 gam

C. 21gam

D. 28 gam


Nhúng một thanh sắt vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 với 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng thanh fe tăng m gam (coi toàn cục kim các loại sinh ra bám vào thanh sắt). Cực hiếm của m là A. 1,44 B. 5,36 C. 2,72 D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh fe tăng m gam (coi tổng thể kim nhiều loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là

A. 1,44

B. 5,36

C. 2,72

D. 3,60


Nhúng một thanh fe vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn cục kim nhiều loại sinh ra phụ thuộc vào thanh sắt). Cực hiếm của m là A. 2,00 A. 2,00 C. 1,44 D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 cùng 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh fe tăng m gam (coi toàn thể kim loại sinh ra phụ thuộc vào thanh sắt). Quý hiếm của m là

A. 2,00

A. 2,00

C. 1,44

D. 3,60


Nhúng một thanh sắt vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 cùng 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng thanh fe tăng m gam (coi tổng thể kim nhiều loại sinh ra dính vào thanh sắt). Cực hiếm của m là: A. 1,44 B. 5,36 C. 2,72 D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh fe tăng m gam (coi tổng thể kim các loại sinh ra dính vào thanh sắt). Cực hiếm của m là:

A. 1,44

B. 5,36

C. 2,72

D. 3,60


Đáp án C

Fe+AgNO3 0,03 molCuNO32 0,04 mol

Khối lượng fe tăng m gam.Fe + 3Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓

Ta có:

mFe tăng = mAg + mCu - mFe phản nghịch ứng = 0,03 × 108 + 0,04 × 64 - (0,015 + 0,04) × 56 = 2,72 gam


Câu 1: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M vào 1lít hỗn hợp CuSO4 x mol/lít, xong xuôi phản ứng thấy thanh kim loại M tăng 20g. Trường hợp cũng nhúng thanh sắt kẽm kim loại trên vào 1 lít dung dịch FeSO4 x mol/lít, kết thúc phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào?Câu2: cho 2 thanh sắt kẽm kim loại R( hóa trị II) tất cả cùng khối lượng. Nhúng thanh đầu tiên vào hỗn hợp Cu(NO3)2 với thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời gian khi số mol 2 muối bởi nhau, rước 2 thanh kim loại đó ra khỏi dd thấy trọng lượng thanh thứ...
Đọc tiếp

Câu 1: Nhúng thanh kim loại M vào 1lít hỗn hợp CuSO4 x mol/lít, hoàn thành phản ứng thấy thanh sắt kẽm kim loại M tăng 20g. Nếu cũng nhúng thanh kim loại trên vào 1 lít hỗn hợp FeSO4 x mol/lít, hoàn thành phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là kim loại nào?

Câu2: đến 2 thanh kim loại R( hóa trị II) tất cả cùng khối lượng. Nhúng thanh đầu tiên vào dung dịch Cu(NO3)2 với thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời gian khi số mol 2 muối bởi nhau, đem 2 thanh sắt kẽm kim loại đó thoát ra khỏi dd thấy cân nặng thanh thứ nhất giảm 0,2% còn cân nặng thanh thứ hai tăng 28,4%. Yếu tắc R là ngtố nào?

Câu 3: dìm một vật bằng Cu có trọng lượng 5g tring 250g dd AgNO3 4%. Khi đem vật ra thì lượng AgNO3 trong dd đã giảm 17%. Cân nặng của thứ sau bội nghịch ứng là bao nhiêu?

Câu4: Nhúng một thanh Zn vào 2lít dd cất AgNO3 và Cu(NO3)2 có số mol bằng nhau, cho tới khi 2 muối hạt trong dd phản nghịch ứng hết thì thu được dd A. đem thanh Zn đem cân lại, thấy cân nặng tăng 14,9 gam đối với ban đầu. độ đậm đặc mol của hỗn hợp A?

Câu5: Nhúng 1 thang graphit được lấp một lớp kim loại hóa trị 2 vaò dd CuSO4 dư. Sau phản bội ứng cân nặng của thanh graphit sụt giảm 0,24g. Cũng thanh graphit này ví như được nhúng vào dd AgNO3 thì lúc phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tạo thêm 0,52 gam. Kim loại hóa trị 2 là?

Câu6: Nhúng một thanh sắt kẽm kim loại X hóa trị 2 vào dd CuSO4 dư. Sau phản bội ứng cân nặng thanh kim loại giảm 0,12g. Ngoài ra cũng thanh sắt kẽm kim loại X này được nhúng vào dd AgNO3 dư thì dứt phản ứng cân nặng thanh tăng 0,26g. Ngtố X là?

Câu 7: cho 2 dd FeCl2 cùng CuSO4 tất cả cùng mật độ mol. - Nhúng thanh kim loại M hóa trị 2 vào 1lít dd FeCl2 sau phản nghịch ứng khối lượng thanh kim loạităng16g. - Nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lít dd CuSO4 sau bội nghịch ứng khối lượng thanh kim loại tăng 20g. đưa thiết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và thanh sắt kẽm kim loại M không bị tan hết. Kim loại M là?