KHSO4 CÓ LƯỠNG TÍNH KHÔNG

     

=>Các chất lưỡng tính gồm : amino axit; muối cacbonat của amino, amin; oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, SnO, PbO, …); hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2 , Be(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2,…), muối của axit yếu (NaHCO3, KHS, KHSO3,…)

=> Ca(HCO3)2 là chất lưỡng tính.

Đáp án D


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C6H12O6glucozo→X→Y→T→+CH3COOHC6H10O4

Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?


Hỗn hợp X gồm anđehit fomic và anđehit acrylic. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần dùng 0,32 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Mạt khác, m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 60,48 gam Ag. Giá trị của m là


X có công thức phân tử là C3H6O2, có khả nắng phản ứng với Na và tham gia được phản ứng tráng gương. Hiđrô hóa X thu được Y, Y có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. Công thức cấu tạo của X là


Cho sơ đồ phản ứng sau:

X→H2SO4,170OCY+ZX+CuO→toT+E+ZY+2H2→Ni,toancol isobutylic

T+4AgNO3→ddNH3,toF+G+4Ag

Công thức cấu tạo của X là:


Hỗn hợp X gồm một este no, đơn chức và một este no, hai chức đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam X cần dùng 0,845 mol O2, thu được CO2 và 11,7 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 15,9 gam X với dung dịch NaOh vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và hỗn hợp Z gồm hai muối. Đun nóng hoàn toàn Z với vôi tôi xút, thu được một hiđrocacbon đơn giản nhất. Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Y là


Cho sơ đồ phản ứng:

FeO+HNO3→FeNO33+NO+H2O

Trong phương trình của phản ứng trên có bao nhiêu phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Hiđrat hóa hoàn toàn etilen trong môi trường axit, đun nóng.

Bạn đang xem: Khso4 có lưỡng tính không

(b) Đung nóng propyl axetat trong dung dịch NaOH loãng.

(c) Hiđrat hóa hoàn toàn axetilen có mặt xúc tác HgSO4/H2SO4 ở 800C.

(d) Xà phòng hóa triolein trong dung dịch kiềm.

(e) Hiđro hóa hoàn toàn axetanđehit với H2 dư (xúc tác Ni, t0).

(g) Đun nóng etyl acrylat với dung dịch NaOH loãng.

Xem thêm: Mật Độ Dân Số Là Gì? Công Thức Và Cách Tính Mật Độ Dân Số Chi Tiết Nhất

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp tạo ra ancol etylic là:


Cho các phát biểu sau:

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t0) thu được sorbitol.

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối và ancol.

(5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu-Lys là 2.

Xem thêm: Người Anh Dại Khờ Và Câu Chuyện Về Tình Anh Em Hay Và Ý Nghĩa

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

Số phát biểu đúng:


Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là:


Nung nóng 66,52 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe3O4 một thời gian thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa kim loại và oxit của chúng) và 15,68 lít hỗn hợp khí T. Hào tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,62 mol HCl thu được dung dịch z và 5,376 lít khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z thu dduocj 233,01 gam kết tủa và 0,112 lít khí NO. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X gần nhất với:


Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử lá C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu dduocj hợp chất hữu cơ E ( chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam