Học Tốt Tiếng Anh 9 Unit 1

     

thegioimucin.com.vn xem thêm thông tin tài liệu với xây dựng nên loạt bài xích này nhằm mục đích giúp những em học sinh củng cố vững chắc những kiến thức đã học trên lớp nhằm học giỏi tiếng Anh lớp 9.

Lớp 9 là năm cuối cùng của chương trình THCS, chính vì vậy lượng kỹ năng và kiến thức môn tiếng Anh là siêu nhiều. Hôm nay, thegioimucin.com.vn để giúp đỡ các em học xuất sắc tiếng Anh lớp 9 qua phần trường đoản cú vựng của unit 1 sách tiếng Anh 9 nhé! Are you ready?

 

*

 

Từ vựng unit 1: A visit from a pen pal – Chuyến thăm của người các bạn qua thư

 

No. – STT

New words – tự mới

Spelling – Phiên âm

Từ loại

Define – Định nghĩa

1

The Temple of Literature

ðə ˈtɛmpl ɒv ˈlɪtərɪʧə

 

Văn Miếu

2

Correspondence

à correspond with 

ˌkɒrɪsˈpɒndəns

 n

Sự bàn bạc thư tín

à thương lượng thư tín

3

Impress

Impression

Impressive

ˈɪmprɛs

ɪmˈprɛʃən

ɪmˈprɛsɪv

 v

n

adj

ấn tượng

sự ấn tượng

ấn tượng

4

Friendliness

Friendly

 "frendlinis

ˈfrɛndli

n

adj

Sự thân thiện

Thân thiện

5

Mausoleum

ˌmɔːsəˈlɪəm

n

Lăng, mộ

6

Mosque

mɒsk

n

Nhờ bái Hồi giáo

7

Pray

preɪ

n

Cầu nguyện

8

Depend

à depend on

dɪˈpɛnd

n

Phụ thuộc, lệ thuộc

à phụ thuộc vào vào

9

Worship

ˈwɜːʃɪp 

n/v

Thờ cúng

10

Buddhism

ˈbʊdɪzm 

n

Đạo Phật

11

Climate

ˈklaɪmɪt

n

Khí hậu, thời tiết

12

Comprise

kəmˈpraɪz

v

Bao gồm, có có

13

Compulsory

kəmˈpʌlsəri

adj

Bắt buộc

14

Divide

à divide into

dɪˈvaɪd

v

Chia, phân tách ra

à phân chia thành

15

Ethnic

ˈɛθnɪk

adj

Thuộc dân tộc, thuộc sắc đẹp tộc

16

Federation

ˌfɛdəˈreɪʃən

N

Liên đoàn, liên bang, hiệp hội

17

Ghost

goʊst

N

Ma quỷ, con ma, láng ma

18

Hinduism

ˈhɪndu(ː)ɪzm

N

Đạo Hin-du, đạo Ấn, Ấn Độ giáo

19

Islam

ˈɪzlɑːm

N

Đạo Hồi

20

Notice

ˈnoʊtəs

V

Nhận thấy, dấn ra

21

Official

əˈfɪʃəl

adj

Chính thức

22

Unit of currency

ˈjuːnɪt ɒv ˈkʌrənsi 

n

Đơn vị tiền tệ

23

Optional

ˈɒpʃənl

adj

Lựa chọn, rất có thể lựa chọn, không bắt buộc

24

Primary

ˈpraɪməri

adj

Hàng đầu, ban đầu, cơ bạn dạng ban đầu

25

Puppet

ˈpʌpɪt

 

n

Con rối, bù nhìn

26

Region

ˈriːʤən

n

Vùng, miền

27

Religion

rɪˈlɪʤən 

n

Tôn giáo

28

Ringgit

ˈrɪŋɪt

n

Ring- git (đơn vị tiền tệ Malaysia)

29

Separate

ˈsɛpəreɪt

v

Tách ra, phân chia, làm bóc tách biệt

30

Soil

sɔɪl 

n

Đất

31

Tamil

ˈtæməl

n

Đất/người Tamin (Nam Ấn Độ cùng SriLanca)

32

Territory

ˈtɛrɪˌtɔri

n

Vùng, vùng lãnh thổ

33

Tropical

ˈtrɑpɪkəl

adj

Thuộc nhiệt đới, thuộc khoanh vùng nhiệt đới

34

instruct

à instruction

ɪnˈstrʌkt 

ɪnˈstrʌkʃən

v

n

Hướng dẫn

Sự phía dẫn

 

thegioimucin.com.vn vừa mang lại cho những em trọn bộ từ vựng của unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9. Hãy quan sát và theo dõi thegioimucin.com.vn nhằm không bỏ qua bài ngữ pháp của unit 1 tại phần 2 nhé! Chúc những em học tốt tiếng Anh lớp 9!