HỌC CHỈ ĐƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

     

Khi tất cả một khách du ngoạn nước kế bên đến bắt chuyện cùng hỏi đường đi đến hồ nước Hoàn Kiếm, liệu các bé có đủ đầy niềm tin để dẫn đường cho vị khách hàng này không? Đừng lo lắng, thegioimucin.com.vn sẽ trang bị cho nhỏ bé trọn bộ từ vựng dẫn đường trong tiếng Anh tương tự như một số mẫu thắc mắc và vấn đáp trong bài viết dưới đây. Bọn chúng mình cùng nhau mày mò nhé!

1. Những từ và cụm từ giờ đồng hồ Anh hay được sử dụng khi chỉ đường


*
Tất tần tật tự vựng dẫn đường trong giờ đồng hồ Anh

1.1. Những cụm từ/động từ cần sử dụng khi chỉ đường

Số trang bị tựCụm từ/động từPhiên âmÝ nghĩa
1Continue down/ Follow/kənˈtɪn.juː daʊn // ˈfɒl.əʊ/Tiếp tục đi theo đường
2Cross the bridge/krɒs ðiː brɪdʒ/Qua cầu
3Cross the crosswalk/krɒs ðiː ˈkrɒs.wɔːk/Qua đường/qua vun đi bộ
4Cross the road/krɒs ðiː rəʊd/Sang đường/qua đường
5Curve/kɜːv/Đường cong
6Dual carriageway/ˈdʒuː.əl ˈkær.ɪdʒ weɪ/Xa lộ 2 chiều
7Go around/ over/ under/ɡəʊ əˈraʊnd // ˈəʊ.vər // ˈʌn.dər/Đi vòng quanh/ đi qua/ trở xuống dưới
8Go down the hill/ɡəʊ daʊn ðiː hɪl/Đi xuống dốc
9Go down there/ɡəʊ daʊn ðeər/Đi xuống phía đó
10Go past/ɡəʊ pɑːst/Đi qua/ băng qua
11Go straight on/ ahead/ɡəʊ streɪt ɒn // əˈhed/Đi thẳng
12Go towards/ɡəʊ təˈwɔːdz/Đi theo hướng
13Go up the hill/ɡəʊ ʌp ðiː hɪl/Đi lên dốc
14Head to/hed tuː/Đi trực tiếp đến
15Keep going for another …/kiːp ˈɡəʊ.ɪŋ fɔːr əˈnʌð.ər/Tiếp tục đi tiếp thêm … nữa
16Pavement/ˈpeɪv.mənt/Vỉa hè
17Pedestrian subway/pəˈdes.tri.ən ˈsʌb.weɪ/Đường hầm đi bộ
18Roadway narrows/ˈrəʊd.weɪ ˈnær.əʊz/Đường hẹp
19Roundabout/ˈraʊnd.ə.baʊt/Vòng xuyến
20Straight ahead of you/streɪt əˈhed əv juː/Ngay trước khía cạnh bạn
21T – junction/ˈtiːˌdʒʌnk.ʃən/Ngã ba
22Take a right/teɪk ə raɪt/Rẽ phải
23Take the first on the left/teɪk ðiː ˈfɜːst ɒn ðiː left/Rẽ trái ở té rẽ đầu tiên
24Take the first on the right/teɪk ðiː ˈfɜːst ɒn ðiː raɪt/Rẽ nên ở bửa rẽ đầu tiên
25Take the first turning on the right/teɪk ðiː ˈfɜːst ˈtɜː.nɪŋ ɒn ðiː raɪt/Rẽ phải ở vấp ngã rẽ đầu tiên
26Take the second on the right/teɪk ðiː ˈsek.ənd ɒn ðiː raɪt/Rẽ yêu cầu ở té rẽ đồ vật hai
27Take this road/teɪk ðɪs rəʊd/Đi con đường này
28Traffiic light/ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/Đèn giao thông
29Turn left/ rightMake a left/ right turn/tɜːn left // raɪt//meɪk ə left // raɪt tɜːn/Rẽ trái/ phải
30Turn right at the crossroads/tɜːn raɪt æt ðiː ˈkrɒs.rəʊdz/Đến vấp ngã tư thì rẽ phải
31Walk along/ walk straight down/wɔːk əˈlɒŋ // wɔːk streɪt daʊn/Đi dọc theo
32Walk on for about two hundred meters and it’ll be on your left/wɔːk ɒn fɔːr əˈbaʊt tuː ˈhʌn.drəd ˈmiː.tər ænd ˈɪt.əl biː ɒn jɔːr left/Đi theo con phố này đến xẻ 4 đầu tiên thì rẽ trái
Các các từ/động từ cần sử dụng khi chỉ đường
*
Từ vựng chỉ đường: những phương phía chỉ đường

1.2. Thương hiệu các vị trí thường sử dụng khi chỉ đường

Số đồ vật tựTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
33Bookstore/ˈbʊk.stɔːr/Hiệu sách
34Church/tʃɜːtʃ/Nhà thờ
35Fire station/faɪər steɪ.ʃən/Trạm cứu giúp hỏa
36Grocery store/ˈɡroʊ·sə·ri stɔr/Tiệm tạp hóa
37Hospital/ˈhɒs.pɪ.təl/Bệnh viện
38Hotel/həʊˈtel/Khách sạn
39Mausoleum/ˌmɔː.zəˈliː.əm/Lăng tẩm
40Museum/mjuːˈziː.əm/Bảo tàng
41Pagoda/pəˈɡəʊ.də/Chùa
42Park/pɑːk/Công viên
43Petrol station/ˈpet.rəl steɪ.ʃən/Trạm xăng
44Post office/ˈpəʊst ˌɒf.ɪs/Bưu điện
45Restaurant/ˈres.tər.ɒnt/Nhà hàng
46Shopping mall/ˈʃɒp.ɪŋ ˌmɔːl/Trung tâm thương mại
47Square/skweər/Quảng trường
48Temple/ˈtem.pəl/Đền thờ
49The beach/ðiː biːtʃ/Bãi biển
50The bus station/ðiː ˈbʌs ˌsteɪ.ʃən/Trạm xe buýt
51This address/ðɪs əˈdres/Địa chỉ này
52Zoo/zuː/Vườn bách thú
Tên các địa điểm thường sử dụng khi chỉ đường

1.3. Tự vựng về khoảng cách và hướng đi cần sử dụng khi chỉ đường

Số thứ tựTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
53Half mile/hɑːf maɪl/Nửa dặm (khoảng 800m)
54Hundred yards/ˈhʌn.drəd jɑːd/100 thước (bằng 91m)
55Junction/ˈdʒʌŋk.ʃən/Đường giao nhau (ngã ba, xẻ tư…)
56Kilometre/ˈkɪl.əˌmiː.tər/Ki lô mét (Cây số)
57Straight road/streɪt rəʊd/Đường thẳng
58Two hundred metres/tuː ˈhʌn.drəd ˈmiː.tər/Hai trăm mét
Từ vựng về khoảng cách và hướng đi sử dụng khi chỉ đường

1.4. Các cụm giới từ dùng khi chỉ đường


*
Từ vựng chỉ đường: các cụm giới từ bỏ chỉ vị trí
Số lắp thêm tựGiới từPhiên âmÝ nghĩaVí dụ
59Around the corner/əˈraʊnd ðiː ˈkɔː.nər/Ở góc phố đó (nơi 2 tuyến phố giao nhau)If you’re in front of Phan Van Truong street, then the Green market is around the corner.

Bạn đang xem: Học chỉ đường bằng tiếng anh

(Nếu nhiều người đang ở trước mặt đường Phan Văn Trường, thì chợ Xanh sinh sống cuối đường đó.)
60At the crossroads/intersection/æt ðiː ˈkrɒs.rəʊdz // ɪn.təˈsek.ʃən/Tại nút giaoYou’ll see a market at the crossroads of Doan Ke Thien street & Tran Binh Street.(Bạn đã thấy chợ ở vấp ngã tư Doãn Kế Thiện cùng Trần Bình.)
61Behind/bɪˈhaɪnd/Đằng sauThe restaurant is just behind the hospital.(Nhà hàng nằm ngay sau dịch viện.)
62Beside/bɪˈsaɪd/Bên cạnhMy school is beside the cinema. (Trường tôi ở ở bên cạnh rạp chiếu phim.)
63BetweenỞ giữaThe market is between Hoan Kiem secondary school & the post office.(Chợ nằm trong lòng trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm và bưu điện.)
64In front of/ɪn frʌnt əv/Ở phía trướcThe beach is in front of the church.(Bãi biển khơi ở phía trước bên thờ.)
65Near/nɪər/GầnThe bookstore is near Tran Phu Street. (Nhà sách gần đường Trần Phú.)
66Next to/nekst tu:/Ngay mặt cạnhHanoi is next khổng lồ Bac Ninh.(Hà Nội ở ngay cạnh Bắc Ninh.)
67On the…street/ avenue/ ɒn ðiː … striːt // ˈæv.ə.njuː/Ở bên trên đường/ đại lộHoa Binh park is on Pham Van Dong street.(Công viên hòa bình ở trên đường Phạm Văn Đồng.)
68On your left/right/ ɒn jɔːr left // raɪt/Bên tay trái bạnThe floral cửa hàng is on your left/on your right.(Cửa hàng hoa ở bên trái / bên đề xuất của bạn.)
69Opposite/ˈɒp.ə.zɪt/Đối diệnThe museum is opposite the bank.(Bảo tàng nằm đối diện ngân hàng.)
70To the left/right of/tu: ðiː left // raɪt əv/Về phía mặt trái/ yêu cầu củaThe bus station is to the right of the gas station.(Điểm xe pháo buýt nằm ở vị trí bên yêu cầu cây xăng.)

Bài viết tham khảo: những môn học bởi tiếng Anh: 52 tự vựng & cách cần sử dụng trong câu trẻ nhất định đề xuất biết

2. Giải pháp hỏi và vấn đáp khi chỉ đường trong giờ đồng hồ Anh


*
Cách hỏi và vấn đáp dùng từ bỏ vựng dẫn đường tiếng Anh

2.1. Thắc mắc / cấu trúc thường dùng khi mong mỏi hỏi đường

Số vật dụng tựCâu hỏi/cấu trúc hỏi đườngÝ nghĩaVí dụ
71Am I on the right road for… ?Đường tôi đang đi vào địa điểm… là đúng rồi phải không?Am I on the right road for Ho đưa ra Minh mausoleum?(Đường tôi vẫn đi tới lăng hồ chí minh đúng rồi yêu cầu không?)
72Could you please tell me, where is … ?Bạn làm cho ơn nói đến tôi biết trên đây là ở đâu được không?Could you please tell me, where is big c supermarket?(Bạn làm cho ơn nói đến tôi biết nhà hàng siêu thị Big C chỗ nào được không?)
73Do you have a map?Bạn có bạn dạng đồ tại đây chứ?
74Excuse me, could you tell me how can I get to…?Làm phiền/Xin lỗi, chúng ta có thể nói đến tôi phương pháp đến… không?Excuse me, could you tell me how can I get to lớn Tran Phu high school?(Xin lỗi, bạn cũng có thể nói cho tôi phương pháp đến ngôi trường trung học đa dạng Trần Phú không?)
75Excuse me, vì you know where the + vị trí đến + is?Làm phiền/Xin lỗi, chúng ta biết địa điểm đến này nơi đâu không?Excuse me, vì chưng you know where the nearest cinema is?(Xin lỗi, các bạn có biết rạp chiếu phim giải trí phim vừa mới đây nhất ở đâu không?)
76Excuse me, where am I? Xin lỗi, tôi sẽ ở chỗ nào vậy?
77I don’t remember the street.Tôi ko nhớ mặt đường nữa rồi.
78I have a map/GPS. Can you show me on the map/GPS?Tôi có phiên bản đồ/thiết bị chỉ đường. Chúng ta có thể chỉ đến tôi trên phiên bản đồ/thiết bị dẫn đường được không?
79I have lost my way. Could you tell me how can I get to…?Tôi bị lạc đường. Bạn có thể nói cho tôi bí quyết đến… không?I have lost my way. Could you tell me how can I get to lớn Cau Giay post office?(Tôi bị lạc đường. Bạn cũng có thể nói mang đến tôi bí quyết đến bưu điện cầu giấy không?)
80I’m looking for… Tôi đang tìm tìm địa điểm…I’m looking for Thu Le park.( Tôi đang tìm công viên Thủ Lệ.)
81Is that the bus for…?Có đề nghị chiếc xe buýt cơ chạy cho tới địa điểm… không?Is that the bus for Bach Khoa university? (Có đề nghị chiếc xe pháo buýt cơ chạy tới đh Bách Khoa?)
82Is this/that the right way for…?Đây/Kia liệu có phải là đường đến…?Is this the right way for the Lotte building? (Đây liệu có phải là đường mang lại tòa Lotte?)
83Please, show me the way…Làm ơn, chỉ mang đến tôi giải pháp đi …Please, show me the way khổng lồ West lake? (Làm ơn, chỉ mang lại tôi cách đi hồ nước Tây?)
84Tobe + S + on the right road for…?Ai kia đi đúng con đường tới … chưa?Am I on the right road for Hoan Kiem lake? (Tôi gồm đang đi đúng mặt đường tới hồ Hoàn tìm chưa?)
85What is this street?Con đường này thương hiệu là gì?
86Where vì I turn? Tôi phải rẽ ở phần nào?
87Where is the address/place?Địa chỉ/Nơi này sinh hoạt đâu?Where is the Long Bien station? (Ga quận long biên ở đâu?)
88Which way should I go? Tôi cần đi đường nào?
Câu hỏi / cấu tạo thường cần sử dụng khi mong mỏi hỏi đường

2.2. Câu trả lời khi chỉ đường

Số thứ tựCâu hỏi/cấu trúc hỏi đườngÝ nghĩa
89At the over of this road you will see a roundabout.Ở cuối của đoạn đường này, bạn sẽ nhìn thấy một vòng xuyến.
90Follow the signposts for Hanoi.Hãy đi theo biển hướng dẫn tới Hà Nội.
91Go down there/here.Đi xuống làm việc đây/ở đó.
92Go straight on at the traffic lights.Đi thẳng ở chỗ đoạn đèn giao thông.
93Go straight on till you see the restaurant then turn left.Đi thẳng cho tới khi chúng ta mình thấy một nhà hàng quán ăn rồi kế tiếp rẽ trái.
94Here/thereỞ đây/ở đó
95I’m sorry. I don’t know.Tôi xin lỗi. Tôi ko biết.
96It’s about one hours from here.Mất khoảng chừng một tiếng đồng hồ đeo tay đi từ bỏ đây.
97It’s this/that way.Nó ở mặt đường này/kia.
98On the left/ On the rightỞ bên tay trái/ phải
99Sorry. I’m not from around here.Xin lỗi. Tôi không ở xung quanh đây.

Xem thêm: Tầm Quan Trọng Của Ngoại Ngữ Trong Công Việc, Tầm Quan Trọng Của Học Ngoại Ngữ Tại Thuv

100Take the first/second right/left.Rẽ trái/phải ở vấp ngã rẽ máy nhất/thứ hai.
101Take this road.Đi con đường này.
102This/that address.Địa chỉ này/kia.
103This/that place.Địa điểm này/kia.
104Turn right/left at the crossroads.Rẽ phải/trái ở vấp ngã tư.
105You are going in the wrong way.Bạn đã đi sai mặt đường rồi.
. Câu vấn đáp khi chỉ đường

2.3. Cụm từ hay sử dụng khi chỉ đường cho những người lái xe

Trong trường hợp chúng ta ngồi vùng phía đằng sau xe, các nhỏ bé hãy vận dụng những cấu trúc chỉ đường tiếp sau đây nhé:

Số lắp thêm tựCấu trúc chỉ đườngÝ nghĩa
106At the second mix of traffic lights, turn left/right.Đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ trái/phải.
107Continue straight on past some traffic lights.Tiếp tục đi thẳng liền mạch qua đèn giao thông.
108Follow the signs for the town center.Đi theo biển chỉ dẫn đến trung chân tình phố.
109Go over the bridge.Đi bên trên cầu.
110Go over the roundabout.Đi qua vòng xuyến.
111Go under the bridge.Đi dưới gầm cầu.
112Take the second exit at the roundabout.Đến địa điểm vòng xuyến thì theo lối ra sản phẩm công nghệ 2.
113Turn right/left at the T-junction.Rẽ phải/trái ở ngã ba.
114You’ll cross some railway lines.Bạn đã đi cắt qua một số đường ray.

Xem thêm: Phát Kiến Địa Lý Là Gì? Những Cuộc Phát Kiến Địa Lý Những Cuộc Phát Kiến Lớn Về Địa Lý

Cụm từ thường dùng khi chỉ đường cho những người lái xe

3. Học bí quyết hỏi và chỉ đường qua đoạn hội thoại mẫu

3.1. Đoạn hội thoại mẫu 1

A: Hello, could you please show me the way to the Ho chi Minh museum?

(Xin chào, chúng ta có thể chỉ góp tôi đường mang lại bảo tàng hcm được không?)

B: Of course. First, walk straight & turn right at the crossroad. Then, continue past the fire station. At the over of this road, you will see the Ho bỏ ra Minh museum.

(Tất nhiên rồi. Đầu tiên, bạn đi thẳng với rẽ buộc phải ở vấp ngã tư. Sau đó, tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa. Ở cuối con đường này, bạn sẽ thấy kho lưu trữ bảo tàng Hồ Chí Minh.)