Read

     

Phần này để giúp bạn học tập rèn luyện năng lực đọc hiểu trải qua chủ đề "The young pioneers club". Các bạn học chú ý gạch chân các từ vựng new và những cách cần sử dụng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, và encourages good citizenship, soft skills và personal fitness.

Bạn đang xem: Read

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho đưa ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. It was officially named as it is called today: Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness và form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho đưa ra Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today & tomorrow.

Dịch:

Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh là 1 tổ chức mang đến thanh niên việt nam từ 15 mang đến 30 tuổi. Đoàn bạn teen xây dựng cố gắng hệ trẻ em với nhân phương pháp tốt, tình yêu so với quốc gia, cùng khuyến khích nhân giải pháp tốt, năng lực mềm cùng thể dục cá nhân.

Xem thêm: Đến Tháng 2 Lần Trong 1 Tháng ? 1 Tháng Có Kinh 2 Lần

Đoàn thanh niên việt nam được thành lập ngày 26 mon 3 năm 1931 bởi quản trị Hồ Chí Minh thân yêu. Đoàn sẽ có các tên khác biệt trong nhiều năm. Một trong những cái tên đầu tiên của nó là "Đoàn giới trẻ cộng sản Việt Nam". Trong thời điểm tháng 12 năm 1976, nó chính thức được lấy tên theo tên thường gọi ngày nay: Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người ta hay được sử dụng tên Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên, thuộc với những tổ chức khác của tổ chức triển khai như Đội thiếu niên chi phí phong, Hội liên hiệp bạn teen Việt Nam, Hội sv Việt Nam, thường tổ chức triển khai các chuyển động xã hội như: giúp bạn Khuyết tật, dọn dẹp vệ sinh Môi trường. Chiến dịch tự nguyện Xanh, với các phong trào khác tương tự. Những vận động này nhằm mục tiêu giúp thanh thiếu niên cải tiến và phát triển nhận thức xã hội và xuất hiện nhân cách của họ.

Kể từ khi Đoàn bạn trẻ được thành lập, mục tiêu và phương pháp được thiết kế và xây dựng bởi chủ tịch Hồ Chí Minh, đang là đa số hướng dẫn chothế hệ trẻ Việt trẻ ngày này và mai sau.

Xem thêm: Khí Amoniac Không Có Tính Chất Nào Sau Đây Có Mùi Khai Và Xốc

1. Fill in the missing information. (Điền thông tin còn thiếu)

Giải:

a)The Youth Union was founded in1931. (Đoàn bạn teen được thành lập năm 1931.)b)In1976the Youth Union was officially named as it is called today. (Năm 1976, Đoàn bạn teen được bằng lòng đặt thương hiệu như ngày nay.)c)The Youth Union"s activities aim khổng lồ help the young developtheir public awareness and form their personality. (Các hoạt động vui chơi của Đoàn Thanh niên nhằm mục đích giúp thanh thiếu hụt niên phát triển nhận thức cộng đồng và hiện ra nhân bí quyết của họ.)d)Its aims & principles have beenthe guidelinesfor the young Vietnamese people of today and tomorrow. (Mục đích và phương pháp của nó là mọi dẫn lối cho người Việt Nam ngày nay và ngày mai.)

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Tiếp đến viết những câu trả lời vào vào vở bài tập.)

Giải:

a)At what age can one join the Youth Union? (Ở tuổi nào chúng ta cũng có thể gia nhập Đoàn Thanh niên?)=> From 15 to 30 years of age can join the Youth Union. (Từ 15 mang đến 30 tuổi hoàn toàn có thể tham gia Đoàn Thanh niên.)b)When was the Youth Union founded? (Đoàn giới trẻ được ra đời khi nào?)=> Union was founed on March 26 1931. (Đoàn đã có tổ chức vào trong ngày 26 mon 3 năm 1931.)c)What is the complete name of the Youth Union? (Tên không thiếu thốn của Đoàn tuổi teen là gì?)=> Ho chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union. (Đoàn tuổi teen cộng sản sài gòn là tên rất đầy đủ của Đoàn Thanh niên.)d)Can you name some social activities of the Youth Union? (Bạn rất có thể nêu tên một số vận động xã hội của Đoàn Thanh niên?)=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign,...( Đó là phần đa giúp đỡ cho tất cả những người tàn tật, làm sạch môi trường, Chiến dịch Tình nguyện ngày hè Xanh, ...)e)What vị these activities aim lớn help? (Các hoạt động này nhằm mục tiêu giúp gì?)=> These activities aim lớn help the young develope their public awareness và form their personality. (Những vận động này nhằm mục đích giúp thanh thiếu thốn niên cách tân và phát triển nhận thức xã hội và hình thành nhân bí quyết của họ.)f)Who established the guidelines for the Vietnamese youth? (Ai tùy chỉnh cấu hình các chỉ dẫn cho giới trẻ Việt Nam?)=> President Ho bỏ ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth. (Chủ tịch hồ chí minh đã thiết lập cấu hình các giải đáp cho giới trẻ Việt Nam.)g)(open question - optional: câu hỏi mở - tùy ý)What names have the Youth Union had over the years? (Đoàn bạn trẻ đã gồm có tên nào trong số năm qua?)=> The Youth Union had different names over the years. Its names was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho đưa ra Minh Communist Youth Union",... (Đoàn bạn teen có các tên không giống nhau trong những năm. Đó là "Đoàn giới trẻ cộng sản Việt Nam", "Đoàn thanh niên cộng sản hồ nước Chí Minh",...)