Đề Thi Môn Hóa Lớp 10 Học Kì 1

     

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa học năm 2021 - 2022 tất cả 4 đề kiểm soát cuối kì 1 có bảng ma trận kèm theo lời giải đề thi.
Bạn đang xem: đề thi môn hóa lớp 10 học kì 1

Đề thi học kì 1 môn chất hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề khám nghiệm học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD & ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài bác : 45 Phút;

Nội dung kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định cấu hình electron nguyên tử, ion dựa vào số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác xác định trí nguyên tử vào bảng tuần trả dựa vào cấu hình electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ cấu hình electron nguyên tử. Dự đoán loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Xác minh loai liên kết trong các hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Xác định số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Phản ứng thoái hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%
Xem thêm: Ngân Hàng Vietcombank Khi Nào Nghỉ Tết, Lịch Nghỉ Tết 2022 Ngân Hàng Vietcombank

Đề thi hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron làm sao dưới đó là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), cấu hình electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của yếu tố Y tất cả Z = 17. Cấu hình electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron làm sao dưới đó là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử những nguyên tố X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố sắt kẽm kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X cùng Y

Câu 6. Nguyên tử nguyên tố X có electron sau cuối được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của yếu tố Y tất cả electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Cả X cùng Y đầy đủ là kim loại

B. Cả X cùng Y hầu như là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của yếu tố X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Mẹo Học 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Để Vượt Qua Kì Sát Hạch Dễ Dàng

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Sắt kẽm kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử yếu tắc 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, team IIA

B. Chu kì 2, team IIIA

C. Chu kì 3, đội VIIIA

D. Chu kì 2, đội IIA

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố X ở trong chu kì 2, nhóm IIIA. Vậy thông số kỹ thuật electron của yếu tắc X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào tiếp sau đây có links cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm các chất nhưng mà phân tử chỉ có links ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số lão hóa của giữ huỳnh trong những phân tử H2SO3, S, SO3, H2S theo thứ tự là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số thoái hóa của nitơ vào ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số thoái hóa của clo trong số hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 với HClO4 lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số oxi hóa của nguyên tử cacbon trong CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 lần lượt là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + sắt → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. Mang lại phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở ánh nắng mặt trời thường, xảy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong phản nghịch ứng này Cl2 đóng vai trò là

A. Hóa học oxi hóa

B. Chất khử

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử

D. Ko là hóa học oxi hóa cũng ko là chất khử

Câu 19. Trong quá trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Nhấn thêm một proton

B. Dường đi một proton

C. Dường đi một electron

D. Thừa nhận thêm một electron

Câu 20. Trong các phản ứng sau, phản nghịch ứng làm sao NH3 không vào vai trò là chất khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nguyên tố A nằm trong phân nhóm thiết yếu nhóm VII là 28. Xác định nguyên tố A và vị trí của A vào bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo có hai đồng vị và có nguyên tử khối trung bình là 10, 81.

a) Tính thành phần xác suất các đồng vị của Bo?

b) gồm bao nhiêu % cân nặng đồng vị vào H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn đúng theo A gồm 11, 2 gam Fe với 9, 6 gam S. Nung A sau một thời hạn được hỗn hợp B có Fe, FeS, S. Tổ hợp hết B trong H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm