ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN

     

150 đề thi học sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngữ pháp với từ vựng giờ Anh lớp 6. Mong muốn tài liệu này để giúp cho đông đảo bạn mếm mộ học Anh văn, nhất là những các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 bao gồm một lượng kiến thức có lợi để củng vậy vốn kỹ năng tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6

ĐỀ SỐ 1

I. Lựa chọn từ tất cả phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater


4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Chọn 1 từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo apple D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg


6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn giải đáp đúng độc nhất (A, B, C hoặc D) để ngừng các câu sau

1.She ………………. To the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Bởi you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………


A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown và their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.


A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

Xem thêm: Tham Nha Nguoi Noi Tieng Khoi My, Thăm Nhà Người Nổi Tiếng: Dương Ngọc Thái

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi chiếc sau đây có một lỗi sai hày tìm cùng sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes khổng lồ work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s khổng lồ go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vì you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa áp dụng từ hoặc team từ gợi nhắc dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...............................................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..................................................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.................................................................................................


4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………................................................

Xem thêm: Các Bệnh Ngoài Da Biểu Hiện Và Cách Phòng Chống, Các Bệnh Da Thường Gặp Và Cách Phòng Tránh

5. What/ there/ front/ your house?..............................................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................…………………………………………..………