ĐỀ THI HÓA HỌC KÌ 2 LỚP 11 TỰ LUẬN

     

Bộ đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 11 năm học tập 2021 - 2022 bao gồm 6 đề kiểm tra bao gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm thân quen với kết cấu đề thi học kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: đề thi hóa học kì 2 lớp 11 tự luận


Bộ đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Nội dung loài kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- phương pháp chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử với danh pháp.

- đặc thù hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, bội phản ứng bóc tách hiđro,

- xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và call tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- đặc điểm hoá học tập : phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; phản nghịch ứng trùng thích hợp ; bội nghịch ứng oxi hoá.

- xác định công thức phân tử, viết cách làm cấu tạo, hotline tên anken.

- Tính thành phần phần trăm về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí bao gồm một anken thế thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

- cấu trúc phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

- Viết được những phương trình hoá học biểu diễn đặc điểm hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để tham gia đoán thành phầm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc thù hoá học: phản bội ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol gia nhập và tạo thành trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm cấu trúc phân tử của anđehit.

- đặc thù hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính trọng lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc trưng của ankan là

A. Phản nghịch ứng thế.

B. Phản ứng tách

C. Làm phản ứng phân huỷ.

D. Phản nghịch ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A chiếm được 17,6 gam CO2 với 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi cho anken CH2= CH-CH3 công dụng với HCl thu được thành phầm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 2 Hidro cacbon X, Y tiếp tục trong hàng đồng đẳng nhận được 8,4 lít CO2 (đktc) và 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C8H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. bội phản ứng của benzen với chất nào dưới đây gọi là phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. lúc oxi hóa ancol A bởi CuO, nhiệt độ độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang lại 11 gam láo lếu hợp tất cả 2 rượu đơn chức tính năng hết với natri sắt kẽm kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Trọng lượng phân tử vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp chất hưu cơ:

A. Chỉ tất cả tính Oxi hoá

B. Chỉ gồm tính khử

C. Chỉ bao gồm tính axit

D. Vừa bao gồm tính Oxi hoá, vừa tất cả tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axít axetic cùng với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác), hiệu suất phản ứng 75%. Trọng lượng este thu được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và đk phản ứng bao gồm đủ), hãy viết những phản ứng pha chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp có 2 ankin là đồng đẳng thường xuyên bởi oxi dư, sau phản ứng chiếm được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT các ankin. điện thoại tư vấn tên.

Câu 3

Chia các thành phần hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng với mãng cầu (dư) chiếm được 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa - nhân chính hết phần 2 cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % trọng lượng mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm khách quan (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 gồm bao nhiêu đồng phân phản nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 sinh sản kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Mang đến sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng mạnh là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi cho 2-metylbut-2-en làm phản ứng cùng với HCl thì thành phầm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn hợp X tất cả metan cùng anken, cho 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Xem thêm: Cách Tăng Sức Đề Kháng Cho Người Lớn, Lúc Giao Mùa

Câu 6. Hàng gồm các chất đều chức năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi cho 2-metylbutan công dụng với clo (ánh sáng, tỉ trọng 1:1) thì nhận được bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho 20 gam hỗn hợp fomalin 33% công dụng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 tất cả bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. phản ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các hóa học trong dãy nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương trình bội nghịch ứng xảy ra trong sơ đồ dùng sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình bày cách phân biệt các chất riêng rẽ biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit các thành phần hỗn hợp khí X tất cả propan, propilen và propin qua dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình đựng brom tạo thêm m gam cùng còn 2,8 lit một khí bay ra. Giả dụ dẫn cục bộ khí X ngơi nghỉ trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thì tạo ra 22,05 gam kết tủa. Tính m và phần trăm thể tích của từng khí vào X (biết các khí đo ngơi nghỉ đktc).


Bài 4: cho 26,8 gam tất cả hổn hợp X có ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hở no đơn chức chức năng với na dư thì hiện ra 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng hỗn hợp ban đầu khi công dụng với một lạng dư dung dịch Na2CO3 thi hiện ra 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định trọng lượng mỗi hóa học trong lếu hợp ban sơ (1,5đ)

2/ khẳng định công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun nóng lượng các thành phần hỗn hợp X thuở đầu với H2SO4 thì sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Phần 1. Thắc mắc trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Thắc mắc tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 12 : Let'S Eat, Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 12: Let'S Eat

Cách 1

Trích chủng loại thử với đánh số vật dụng tự

Thuốc demo để nhận ra các hóa chất ở đó là AgNO3/NH3 cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được CH3COOH làm quỳ tím chuyển màu đỏ

Các chấtcòn lại cho tính năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng mở ra tạo kết tủa trắng thì chất lúc đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện tạo kết tủa trắng bội nghĩa bám vào ống thử CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu thử và đánh số sản phẩm công nghệ tự

Thuốc thử để nhận biết các hóa chất ở đấy là dung dịch Brom, CuO với quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận biết được hỗn hợp CH3COOH là axit làm quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để dìm biết

C6H5OH phản ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản nghịch ứng là 2 chất còn sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để phân biệt C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức kết cấu của axít cacboxylic mạch hở no đối kháng chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)