TRỌN BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

     

Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 tổng hợp toàn thể kiến thức lý thuyết, ngữ pháp và những dạng bài xích tập tiếng Anh bên trong chương trình môn Anh lớp 10 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Trọn bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng anh

Đề cưng cửng ôn thi cuối kì 1 Anh 10 là tài liệu vô cùng đặc trưng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học kì 1 lớp 10 năm 2021. Đề cương ôn thi học kì 1 giờ Anh 10 được biên soạn rất bỏ ra tiết, rõ ràng với đa số dạng bài, triết lý và cấu trúc đề thi được trình bày một biện pháp khoa học. Từ đó các bạn dễ dàng tổng thích hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm và tải tài liệu tại đây.


Đề cương ôn thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 10


I. Ngữ pháp ôn tập cuối kì 1 tiếng Anh 10

I. Thì:

1. Simple present (Hiện tại đơn):

Be-> am/ is/ areHave-> have/ has

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

He/ she/ it + V-s/es

I/ You/ We/ They + V

He/ she/ it + doesn’t + V

I/ You/ We/ They +don’t + V

Does + he/ she/ it +V?

Do + I/ you/ we/ they +V?

Use:

A. Miêu tả thói quen ở hiện tại tại:

B. Diễn tả sự thật, chân lí

Trạng từ thường gặp: never, sometimes, usually, often, always, as a rule, normally…Ex: Mr Vy usually gets up at 4:40 a.m

- bởi you go to lớn school on Sunday?

- Lan doesn’t know how khổng lồ use a computer.

2. Present continuous (Hiện trên tiếp diễn)

S + am/ is/ are + Ving

Use:

+ mô tả hành động đang xẩy ra ở thời gian nói

+ mô tả dự định tương lai có mốc thời gian cụ thể.

Trạng từ thường gặp: now, at present, at this moment, right now

Ex:- I’m learning English now

- My mother isn’t cooking lunch at this moment.


-What are you doing this evening?

3. Present perfect (Hiện tại hoàn thành):

S+ have/ has/ + PP

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn

He/ She/ It + has + PP

I/ You/ We/ They + have + PP

He/ She/ It +hasn’t +PP

I/ You/ We/ They + haven’t + PP

Has + He/ She/ It + PP?

Have + I/ You/ We/ They + PP?

Use:

+ mô tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại tại

+ mô tả hành động xẩy ra trong vượt khứ nhằm lại hiệu quả ở hiện tại tại

+ diễn tả kinh nghiệm

Trạng từ thường gặp:never, just, ever, recently, already, yet, lately, for, since, so far….

- Ex:- They have just built a hospital in this area

- Tom hasn’t eaten Chinese food before

-How long have you lived here?

4. Simple past (Quá khứ đơn)

Be-> was/ were

Have/ has-> had

khẳng địnhphủ địnhnghi vấn
S + V-ed/V2S + didn’t + VDid + S + V?

Use: biểu đạt hành động xẩy ra và xong trong vượt khứ.

Trạng từ thường gặp:yestersay, ago, last….

Ex: - I went to Hue three day ago.

- Did you watch TV last night?

-Peter wasn’t at home yesterday evening.

5. Past continuous (Quá khứ tiếp diễn):

S+ was/ were + Ving

Use:Diễn tả hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm vượt khứ


Ex:- I was watching TV at 5 p.m yesterday.

-Were they having lunch when you called?

6. Past perfect (Quá khứ hoàn thành)

S+ had + PP

Use:Diễn tả hành động xảy ra và xong xuôi trước 1 hành động khác nghỉ ngơi quá khứ.

Trạng từ thường gặp:after, before

7. Simple future (tương lai đơn):

khẳng địnhphủ địnhnghi vấn
S + will + V1S + won’t + V1Will + S + V1?

- Use:Diễn tả hành động sẽ xảy ra về sau .

- Trạng từ hay gặp:Tomorrow, next…….

Ex: - Will you go lớn university after you finish school?

- I will say goodbye lớn you before I leave Danang

- Mary won’t go khổng lồ the party because she has to vị her homework.

II. Bài tập thi cuối kì 1 lớp 10 môn giờ Anh

Exercise I: Put the verbs in brackets in the present simple or the present continuous tense.

1/ I (have) __________ coffee for breakfast every day.

2/ My brother (work) __________ in a shoe store this summer.

3/ The student (look) ___________ up that new word now.

4/ She (go) __________ to school every day.

5/ We (do)__________ this exercise at the moment.

6/ My mother (cook) ___________ some food in the kitchen at present. She always (cook) __________ in the mornings.

7/ It (rain) __________ very much in the summer. It (rain) _________ now.

8/ Bad students never (work) __________ hard.

9/ He generally (sing) ________ in English, but today he (sing) ________ in Spanish.

10/ We seldom (eat) __________ before 6.30.

Exercise II: Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.

1/ We (never watch) __________ that TV programme.


2/ We (watch) __________ a good programme on TV last night.

3/ He (read) __________ that novel many times before.

4/ I (have) __________ a little trouble with my car last week.

5/ However, I (have) __________ no trouble with my car since then.

6/ I (not see) __________ John for a long time. I (see) __________ him 3 weeks ago.

7/ I (meet) __________ Mary last night. She (become) __________ a very big girl.

8/ He is very thirsty. He (not drink) __________ since this morning.

9/ It is very hot. Summer (come) __________.

10/ Mr Brown (travel) __________ by air several times in the past.

Exercise III: Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous tense.

1/ He (sit) __________ in a bar when I (see) __________ him.

2/ When I (go) __________ out, the sun (shine) __________.

3/ The light (go) __________ out while I (have) __________ tea.

4/ When it (rain) __________, she(carry) __________ an umbrella.

5/ We (walk) __________ to the station when it (begin) __________ to rain.

Exercise IV: Put the verbs in brackets in the simple present or the simple future tense.

1/ We (go) __________ out when the rain (stop) __________.

2/ I (stay) _________ here until he (answer) __________ me.

3/ Wait until I (catch) __________ you.

4/ I (be) _________ ready before you (count) _________ ten.

5/ John must eat his breakfast before he (go) __________ out.

6/ Miss Helen (help) __________ you as soon as she (finish) ________ that letter.

7/ He (tell) _________ you when you (get) __________ there.

8/ She (not come) __________ until you (be) _________ ready.

9/ He (tell) __________ you when you (ask) __________ him.

10/ I (come) _______ và (see) ________ you before I (leave) _____ for England.

Exercise V: Supply the correct tense.

1/ They (just decide) __________ that they (undertake) ___________ the job.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Lò Vi Sóng Sharp R-20A1(S)Vn, Lò Vi Sóng Sharp R

2/ We (go) ___________ khổng lồ the theatre last night.

3/ He usually (write) __________ in green ink.

4/ She (play) _________ the piano when our guests (arrive) _________ last night.


5/ We (do) __________ an English exercise at the moment.

6/ I (come) _________ as soon as my work is finished. (You be) ________ ready ?

7/ Where (you go) __________ for your holiday last year ?

8/ I (not leave) ________ Paris since we (go) _______ lớn Dieppe three years ago.

9/ My mother (come) __________ lớn stay with us next weekend.

10/ We (meet) __________ only yesterday & (already decide) __________ lớn get married.

11/ I (never see) __________ snow.

12/ Violets (bloom) __________ in spring.

13/ We (not live) ___________ in England for the last two months.

14/ I (lose) ________ my keys; I cannot remember where I last (see) ______ them.

15/ Whenever you (go) _________ to town nowadays, you (spend) _________ a lot of money.

16/ They (prepare) __________ the Christmas dinner today.

17/ When I last (stay) ___________ in Cairo, I (ride) __________ khổng lồ the Pyramids on a camel that my friend (borrow) ____________ the day before.

18/ I (finish) ___________ the book before my next birthday.

19/ “Hello! (You make) __________ a cake ?

20/ He (walk) __________ very quickly when I (meet) __________ him yesterday.

21/ We (meet) _________ you tomorrow after you (finish) __________ your work.

22/ Yesterday I (buy) ________ a new watch as my old one (be) _________ stolen.

II. Câu bị động: S+ BE+ PP+ BY+ O

Bị động hiện tại đơn: S + is/ am/ are + PP + BY + O

Bị động quá khứ đơn: S+ was/ were + PP + BY + O

Bị động hiện tại hoàn thành: S + have/ has + been + PP + BY + O

Bị đụng tương lai đơn: S + will + be + PP + BY + O

Bài tập áp dụng:

Exercise 1: Active or Passive? Underline the correct verb form.

1. Tom has just promoted / has just been promoted khổng lồ area manager of East Asia.

2. My father has taken / has been taken English class in the U.S.

3. How many times have you / have you been fired?

4. How much money have you saved / have you been saved for your vacation.

5. My brother has given / has been given tickets to lớn the concert

6. The population of our thành phố has risen / has been risen to lớn nearly one million.

7. A strike has called / has been called by the factory worker.

8. They haven’t offered / haven’t been offered more money by the management.

Exercise 2: Change into passive voice

1. Somebody has stolen my bike.

→ ……………………………………………………………..

2. They have postponed the class meeting.

→ ……………………………………………………

3. They have built a new school near our house.

→ ……………………………………………

4. Has somebody informed Lan of the change?

→………………………………………………

5. They haven’t finished their assignments.

→ …………………………………………………

III. Relative clauses: (Mệnh đề quan tiền hệ)


Chỉ người: who, whomchỉ vật: whichchỉ sở hữu: whosechỉ lí do: whyvừa bạn vừa vật: thatthat = who, whom, which dẫu vậy that không được sử dụng sau lốt phẩy cùng giới từ

- giải pháp nối câu sử dụng mệnh đè quan lại hệ:

- xác định từ như là nhau ở cả 2 câu.

- Viết câu đầu tiên đến không còn phần được lặp lại

- coi phần được tái diễn chỉ người hay vật dụng mà sử dụng đại từ dục tình phù hợp

- Viết những phần còn lại thế nào cho logic về nghĩa

Bài tập áp dụng:

Exercise 1: Fill in the gap with a suitable relative pronoun.

1. Have you got the money ……………..I lent you yesterday.

2. The man ……………… I had seen before wasn’t at the party.

3. This is a machine ………………..cost half a million pounds.

4. She’s the singer ………..has just signed a contract with a recording company.

5. The girl ……….was injured in the accident is now in the hospital.

6. What was the name of the man ……………lent you the money.

7. This is the boy ……………………….. I told you about.

8. Is this the letter ………………………….. You wanted me to mail?

9. The man …………. Sat next to lớn me on the bus turned out to be my friend"s father

Exercise 2: Comebine the sentences, using relative clause

1. A girl was injured in the accident. She is now in hospital

2. A waitress served us. She was impolite and impatient.

3. A buiding was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

4. Some people were arrested. They have now been released.

5. A bus goes to the airport. It runs every half hour.

IV. Mệnh đề lí vày và nhượng bộ

Mệnh đề lí vị

Mệnh đề nhượng bộ

because + clause (S + V)

because of + noun phrase/ V-ing

Although + clause (S + V)

In spite of + noun phrase/ V-ing

Bài tập áp dụng:

Exercise 1: Complete the sentences with although/ in spite of/ because/ because of.

1. ....... The meeting"s at 2.00, I won"t be able to see you.

2. ......I told the absolute truth, no one would believe me.

3. My mother is always complaining................ The untidiness of my room.

4. I didn"t get the job...................I had all the necessary qualifications.

5. ……his age, John was not hired ....................he had the necessary qualifications.

6. You can"t enter this secure area....you don"t have an official permission.

7.... It was sunny, it was quite a cold day.

8. Several people in the crowd became ill and fainted………the extreme heat.

9...........having a bad cough, she was able lớn sing in the choir.

10. Sarah can"t climb up the tree...... Her fear of heights.

Xem thêm: Loại Trùng Nào Có Hình Thức Sinh Sản Tiếp Hợp ? A Trong Các Động Vật Nguyên Sinh Sau

Exercise 2: Finish each of the following sentences in such a way that it means as the same as the sentence printed before it.