CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN

     

ADN là đại phân tử hữu cơ kết cấu theo chính sách đa phân , các đơn phân là những nucleotit.ADN bao gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với với nhau theo nguyên tắc bổ sung cập nhật Chức năng của ADN là có , bảo quản và truyền đạt tin tức di truyền


I. ADN

1. Cấu tạo hóa học của ADN

ADN là đại phân tử kết cấu theo nguyên tắc đa phân, đối chọi phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit cấu trúc gồm 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, T, G, X) .  1 gốc đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) 1 cội Axit photphoric ((H_3PO_4))

Các loại nucleotit chỉ khác biệt ở bazo nito nên tín đồ ta để tên các loại nucleotit theo tên của bazo nito. 

Nucleotit tức thì nhau link với nhau bằng liên kết hóa trị (phospho dieste) để làm cho chuỗi polinucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của adn

Liên kết hóa trị là link giữa nơi bắt đầu đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) của nucleotit này với gốc axit photphoric ((H_3PO_4)) của nucleotit khác .

*

Hình 1 : cấu trúc của một chuỗi polinucleotit

2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

Mỗi phân tử ADN gồm bao gồm hai chuỗi polinucleotit song song ngược chiều nhau( chiều 3"( ightarrow)5" và chiều 5"( ightarrow)3") . Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo hình thức bổ sung.

- A – T link với nhau bởi 2 liên kết H

- G - X liên kết với nhau bằng 3 links H

Từ hệ quả của nguyên tắc bổ sung cập nhật thì ta rất có thể suy ra được con số nucleotit với thành phần của nucleotit sống mạch còn lại.

*
Hình 2 :Cấu chế tạo hóa học tập và cấu trúc không gian của phân tử ADN 

Khoảng phương pháp giữa hai cặp bazo là 3,4A0

Một chu kì vòng xoắn có 10 cặp nucleotit ( đôi mươi nucleotit)

Đường kính của vòng xoắn là trăng tròn A0

3. Công dụng của phân tử ADN 

ADN có tác dụng lưu giữ truyền đạt và bảo quản thông tin di truyền giữa những thế hệ.

II. GEN

Gen là 1 trong những đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit tốt ARN. 

Từ khái niệm gen ta thấy :


Gen có thực chất là ADN, bên trên một phân tử ADN chứa không ít gen ,

Nhưng điều kiện đủ để 1 đoạn ADN dược gọi là một trong những gen lúc nó mang thông tin mã hóa đến một sản phẩm nhất định .

1. Các loại ren :

Gen cấu trúc : mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo cho thành phần cấu tạo hay tác dụng của tế bào.

Gen điều hoà : mang thông tin tạo ra sản phẩm kiểm soát vận động các gen khác.

2. Cấu tạo chung của gene cấu trúc

Mỗi gen có hai mạch polinucleotit , nhưng lại chỉ có mạch gốc ( 3 "( ightarrow)5")mang tin tức mã hóa cho những axit amin, mạch còn lại được điện thoại tư vấn là mạch vấp ngã sung 

 Mỗi ren mã hóa prôtêin gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit

*

Hình 3 : cấu trúc chung của một gene điển hình 

Vùng điều hòaNằm sinh sống đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc biệt giúp ARN polimeraza nhận biết và liên kết để khởi động quy trình phiên mã và đựng trình từ bỏ nucleotit điều hòa quy trình phiên mã.

Vùng mã hoáMang tin tức mã hóa các axit amin. 

Vùng kết thúc nằm sinh hoạt đầu 5 " của mạch mã gốc có tín hiệu chấm dứt phiên mã.


3.Phân biệt gen ở sinh đồ nhân sơ với sinh thứ nhân thực .

*
 

Hình 4: Sự khác nhau của vùng mã hóa của SV nhân sơ và SV nhân thực 

Gen ở SVNS và SVNT phần đa có cấu trúc 3 phần giống hệt nhưng chúng tách biệt với nhau bởi cấu tạo vùng mã hóa :

Vùng mã hóa tiếp tục mã hóa axit amin gồm ở sinh đồ nhân sơ nên người ta gọi là gen không phân mảnh. Vùng mã hóa không liên thục có ở sinh trang bị nhân thực . Nhiều phần các ren của sinh trang bị nhân thực có vùng mã hóa không thường xuyên , các đoạn mã hóa axit amin(exon) với không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ nhau nên gọi là gen phân mảnh.

III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan lại ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Tính số lượng các một số loại nucleotit vào phân tử ADN.

 Theo lý lẽ boror sung ta có : A liên kết với T bởi 2 link hidro với G links với X bởi 3 link H 

=> A = T; G = X

=> %A = %T; %G = %X.

=> %A+%G = %T+%X=50%.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

Tính chiều dài gen: 

L = (fracN imes 3.42) => N = (frac2L3,4)

Tính số chu kì xoắn: C = (fracN20) => N = C x 20


Tính số liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)

Tính khối lượng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = (fracM300)

Tính số link phôtphođieste .

Xem thêm: Cách Viết 1 Bản Tin Ngắn Về Một Hoạt Động Thể Thao Ở Trường Em

Trong phân tử ADN : liên kết  PHOTPHODIESTE gồm có link giữa những gốc con đường và cội axit của và một nucleotit và link cộng hóa trị thân hai nucleotit.

+ số lượng liên kết HÓA TRỊ giữa những nucleotit: HT = N - 2.

+ số lượng liên kết giữa các gốc đường và nơi bắt đầu axit trong từng nucleotit = N

=> Tổng số links PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - 2

 Ví dụ 1 : Một gen có chiều lâu năm là 5100 A0, số nuclêôtit một số loại Adenin chỉ chiếm 20%. Hãy xác định:

 1. Số lượng từng một số loại nuclêôtit trên gen.

 2. Số links hydro của gen

 3. Số chu kỳ xoắn của gen.

4. Số links photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

 Hướng dẫn giải bài tập.

1.Số nuclêôtit của gen (N) N = (fracL3,4)×2 = ( (frac51003,4) )×2 = 3000 (nu)

Số nuclêôtit từng các loại (A, T, G, X)

 Theo NTBS

%A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu)

 % G = %X = một nửa - 20% = 30%


 → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

2. Số link hyđrô trên gen

H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

 3. Số chu kỳ xoắn = (fracN20) = (frac30002) = 1500.

4. Số links photphodieste

Trên từng mạch = N - 1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

Bài tập từ bỏ giải

Bài 1. Một gen tất cả chiều nhiều năm là 4080 A0, số nuclêôtit các loại Adenin chiếm phần 20%.

1. Xác định số lượng từng nhiều loại nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số links hydro của gen

3. Khẳng định số ribonucleotit bên trên mARN do gen phiên mã

4. Xác định số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

5. Xác định số liên kết photphodieste trên từng mạch và trên phân tử ADN.

ĐA :

1 . A = T = 480 ; G = X = 720

2. 3120 liên kết H 

3. 1200 ribonucleotit

4. 120 chu kì xoắn 

Bài 2. Một gen gồm 3120 links hiđrô và bao gồm 480 Adenin.

1. Tính số lượng và phần trăm nuclêôtit của mỗi một số loại của gen.

2. Xác minh chiều dài gen.

3. Xác minh số links hóa trị giữa các nucleotit .

Xem thêm: Vectơ Cường Độ Điện Trường Là Gì? Nêu Những Đặc Điểm Của Vectơ Cường Độ

ĐA :

1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

2. L : 4080 A0

3. 2398 liên kết 

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay