Bài Tập Về Trọng Âm Tiếng Anh Có Đáp Án

     

Trọng âm là hiện tượng ngữ pháp cực kỳ quan trọng trong giờ đồng hồ Anh, độc nhất vô nhị là so với các bạn muốn ôn luyện và thi IELTS. Câu hỏi phát âm giỏi trọng âm đang giúp các bạn trở nên chuyên nghiệp hóa hơn cũng như gây tuyệt vời cho ban giám khảo chấm phân thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập về trọng âm tiếng anh có đáp án

Việc khẳng định trọng âm những bước đầu sẽ gây cản trở cho ít nhiều bạn bắt đầu làm quen đến hiện tượng kỳ lạ ngữ pháp này. Hiểu rằng điều đó, nội dung bài viết của mình đang phân loại những điểm quan trọng đặc biệt nhất của lưu lại trọng âm, những dấu hiệu nhấn biết cũng như các trường đúng theo ngoại lệ giúp chúng ta nắm được một cách hệ thống hơn về trọng âm. Việc lưu lại trọng âm không còn mông lung, "đoán bừa" hay "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinh ý là sẽ phân biệt được ngay.

*

Quy tắc trọng âm và 150 bài tập áp dụng

Cuối bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm lời giải để chúng ta dễ dàng ôn tập với tự chấm điểm cho bản thân mình. Hiện thời chúng ta hãy ban đầu vào phần đầu tiên đó chính là quy tắc trọng âm duy nhất định phải biết khi thi IELTS nhé!

1. Phần nhiều quy tắc thừa nhận trọng âm

LƯU Ý: Đối với phần lớn từ trong tiếng Anh có từ gồm hai âm máu trở lên, có một âm huyết được nhấn mạnh với cao độ cùng trường độ to hơn những âm tiết còn lại. Đó chính là âm tiết với trọng âm (stress) của tự đó. Số đông từ có tía âm tiết trở lên thông thường sẽ có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được nhấn nhẹ nhàng hơn so cùng với trọng âm chủ yếu (primary stress) ('). Ta thường chạm chán bài tập tra cứu từ bao gồm trọng âm chính nhấp vào âm tiết bao gồm vị trí không giống với tía từ còn lại. Không tính ra, hoàn toàn có thể có bài bác tập search từ gồm trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết đầu, đồ vật hai… hoặc âm tiết cuối trong những từ.

1. Đa số các động từ nhị âm tiết có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những trường hòa hợp ngoại lệ đó là tuy chúng đóng vai trò là đụng từ tuy vậy trọng âm là rơi trúng âm tiết máy nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2. Đa số những danh từ và tính từ hai âm tiết bao gồm trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đồ vật nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... Basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... Alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số từ có hai âm ngày tiết vừa là danh từ với cũng là đụng từ thì danh từ gồm trọng âm nghỉ ngơi âm tiết sản phẩm công nghệ nhất, còn đụng từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thiết bị hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (sản phẩm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'protest (sự bội nghịch đối)

pro'test (phản đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, giữ lại lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: một số trong những từ sau vừa là danh trường đoản cú và rượu cồn từ nhưng có trọng âm thiết yếu không đổi.

Xem thêm: Chọn Phát Biểu Đúng Về Thư Mục ? Chọn Câu Đúng Nhất Trong Các Phát Biểu Sau:A

‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh‘promise (n, v): lời hứa/ hứa‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thămad’vice (n, v): lời khuyên/ khuyên nhủ bảore’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

3. Danh tự ghép

Đối với những danh từ ghép được viết ngay tức khắc nhau thì trọng âm thường lâm vào tình thế âm tiết đồ vật nhất.

'airport, 'birthday, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker...

Danh từ ghép sản xuất thành từ ngữ đụng từ (phrasal verbs) có trọng âm chính lâm vào cảnh thành phần thứ nhất còn ngữ động từ tương xứng có trọng âm chính rơi vào thành phần máy hai và đụng từ nhấn trọng âm phụ.

Danh trường đoản cú ghép:

‘check-up: sự kiểm tra tổng thể nhất là mức độ khỏe‘check-in: sự đăng kí ở khách sạn, sự đăng kí đi lắp thêm bay‘dropout: fan nghỉ học nửa chừng‘breakdown: sự lỗi máy‘tryout: sự thử‘walkout: sự làm reo đột ngột

Ngữ hễ từ:

check ‘up: kiểm tracheck ‘in: thừa nhận drop ‘out: nghỉ ngơi họcbreak 'down: hỏngtry 'out: thửwalk 'out: đình công

5. Một số tính từ bỏ ghép gồm trọng âm chính lâm vào hoàn cảnh thành phần đồ vật nhất

‘airsick: say thứ bay‘airtight: bí mật hơi‘homesick: ghi nhớ nhà‘praiseworthy: đáng khen‘trustworthy: đáng tin cậy)‘waterproof: ko thấm nước...

Ngoại lệ:

duty-’free: miễn thuếsnow-’white: trắng như tuyết

*

Một số tính từ bỏ ghép tất cả trọng âm chính rơi vào thành phần sản phẩm công nghệ nhất

6.Các tính từ ghép gồm thành phần thứ nhất là tính trường đoản cú hoặc trạng từ cùng thành phần đồ vật hai tận thuộc là -ed thì trọng âm chính lâm vào thành phần trang bị hai.

bad-’tempered: xấu tính, dễ dàng nổi nóng

short-’sighted: cận thị

ill-’treated: bị đối xử tệ

well-’done: tốt, được nấu kỹ

well-in’formed: thông thạo, đã có được thông tin

well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những từ bao gồm tiền tố thì nhìn tổng thể trọng âm không biến hóa so cùng với từ nơi bắt đầu (nghĩa là trọng âm không nhiều khi lâm vào tình thế tiền tố).

UN- im'portant unim'portantIM- 'perfect im’perfectIN- com'plete income'pletcIR- re'spectivc ire'spectiveDIS- con'nect discon’nectNON- 'smokers non'smokersEN/EX- 'courage en'courageRE- a'rrange rea'rangeOVER- 'populated over'populatedUNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, có một số trong những trường hợp ngoại lệ nhất là các từ bao gồm tiền tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối với các từ có hậu tố thì số đông trọng âm không thế đổi, và nếu có sự đổi khác về trọng âm thì cũng có thể có thể chuyển đổi về biện pháp phát âm. Những hậu tố dưới đây không làm đổi khác trọng âm của từ:

ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chú ý: Nếu thay đổi cách vạc âm thì hậu tố làm biến hóa trọng âm của trường đoản cú đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh từ gồm hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chính thường lâm vào cảnh âm tiết ngay trước kia (chính là âm tiết lắp thêm hai từ lúc cuối lên).

precision /prɪˈsɪʒn /communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Những danh từ gồm hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm thiết yếu thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng ba từ cuối lên.

ability / əˈbɪləti/technology / tekˈnɒlədʒi/geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Những tính từ tất cả hậu tố là -ic thì trọng âm chủ yếu thường lâm vào hoàn cảnh âm huyết ngay trước đó (chính là âm tiết sản phẩm hai từ lúc cuối lên).

Xem thêm: Tài Khoản Quỹ Vaccine Phòng Covid 19, Quỹ Vaccine Phòng Covid

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn hầu hết tính từ bao gồm hậu tố là -ical thì trọng âm bao gồm thường rơi vào âm tiết đồ vật ba từ thời điểm cuối lên.electrical / ɪˈlektrɪkl /mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ tất cả hậu tố như sau thì trọng âm chính thường rơi vào hoàn cảnh âm máu cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (đối với cồn từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,trainee /treɪˈniː/volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,engineer /ˌendʒɪˈnɪə/Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/Unique /juːˈniːk/,picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/Retain /rɪˈteɪn/,maintain /meɪnˈteɪn/Committee /kəˈmɪti/,coffee /ˈkɒfi/,employee /ˌemploɪˈiː/

*

Các tính từ bao gồm hậu tố là -ic thì trọng âm thiết yếu thường rơi vào âm ngày tiết ngay trước kia

2. BÀI TẬP PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. Equipment C. Understand D. Volunteer

2. A. Employment B. Diversity C. Dishonest D. Difference

3. A. Acceptable B. Acquaintance C. Friendliness D. Suspicious

4. A. Education B. Disciplines C. Influences D. Customers

5. A. Requirements B. Applicants C. Admissions D. Financial

6. A. Dangerous B. Endangered C. Pollution D. Extinction

7. A. Achievement B. Beautiful C. Suitable D. Natural

8. A. Excitement B. Impression C. Government D. Production

9. A. Environmental B. Organization C. International D. Communication

10. A. Offer B. Deny C. Delay D. Apply

11. A. Conduct B. Constant C. Return D. Dismay

12. A. Habitat B. Selection C. Attention D. Collection

13. A. Breakfast B. Pressure C. Garbage. D. Secure

14. A. Supportive B. Volunteer C. Disabled D. Obedient

15. A. Overcome B. Attitude C. Languages D. Decorate

16. A. Secondary B. Kingdom C. University D. Forest

17. A. Agriculture B. Majority C. Curriculum D. Computers

18. A. Society B. Disadvantage C. Informal D. Opponent

19. A. Perfect B. Primary C. Behave D. Enter

20. A. Reference B. September C. Security D. Domestic

21. A. Favorite B. Engineer C. Pessimist D. Operate

22. A. Academic B. Technology C. Economic D. Conversation

23. A. Handicapped B. Publicity C. Appropriate D. Advantage

24. A. Photography B. Possibility C. Improvement D. Experience

25. A. Challenge B. Carry C. Active D. Because

26. A. Aquatic B. Attempting C. Diseases D. Interview

27. A. Establish B. Development C. Specializing D. Foundation

28. A. Individuals B. Significance C. Prediction D. Political

29. A. Currency B. Religion C. Potential D. Career

30. A. Benefit B. Establish C. Awareness D. Machines

31. A. Vegetables B. Policemen C. Compulsory D. Americans

32. A. Position B. Concentrate C. Explained D. Existence

33. A. Scientists B. Lãng mạn C. Secure D. Effect

34. A. Impossibly B. Surprisingly C. Unfortunately D. Mentally

35. A. Receive B. Hàng hóa C. Retain D. Advise

36. A. Entertainment B. Gorilla C. Interaction D. Understand

37. A. Management B. Successful C. Example D. Important

38. A. Convenient B. Comfortable C. Incapable D. Essential

39. A. Cinema B. Linguistics C. Dependence D. Excitement

40. A. Tournament B. Competition C. Imagine D. Facial

41. A. Victory B. Finalist C. Continent D. Detective

42. A. Preference B. Prefer C. Solar D. Preferably

43. A. Industry B. Restaurant C. Industrial D. Forestry

44. A. Exhausted B. Energy C. Colorful D. Plentiful

45. A. Courteous B. Actively C. Available D. Popular

46. A. Identify B. Existence C. Scientist D. Appearance

47. A. Mutual B. Impolite C. Politics D. Forestry

48. A. Obliged B. Sacrifice C. Determine D. Enjoyable

49. A. Accidents B. Resources C. Restaurant D. Offspring

50. A. Alternative B. Electricity C. Potential D. Renewable

51. A. Politics B. College C. Calendar D. Politician

52. A. Foreign B. Reduce C. Constant D. Shortage

53. A. Include B. Stagnant C. Reform D. Invest

54. A. Enterprise B. Fertilize C. Memorize D. Surprise

55. A. Species B. Special C. Specific D. Specimen

56. A. Resources B. Prevention C. Continue D. Irrigate

57. A. Abolish B. Circulate C. Envious D. Regularly

58. A. Athletic B. Conference C. Political D. Geometry

59. A. Epidemics B. Initiative C. Humanity D. Emergency

60. A. Humanitarian B. Durability C. Individual D. Economical

61. A. Official B. Athletics C. Intensive D. Synchronized

62. A. Biology B. Philosophy C. Biological D. Photography

63. A. Improve B. Believe C. Descend D. Recent

64. A. Primary B. Identify C. Chemical D. Benefit

65. A. Economy B. Economical C. Psychology D. Geography

66. A. Participate B. Enthusiast C. Enthusiastic D. Psychology

67. A. Pollution B. Contaminant C. Atmosphere D. Researcher

68. A. Unemployment B. Energetic C. Controversial D. Facilities

69. A. Temporary B. Opponent C. Delegate D. Dedicated

70. A. Referee B. Volunteer C. Refugee D. Committee

71. A. Adventure B. Mechanic C. Appointed D. Service

72. A. President B. Different C. Enormous D. Document

73. A. Tolerate B. Principal C. Gymnasium D. Excellent

74. A. Compulsory B. Supportive C. Contractual D. Kindergarten

75. A. Abandonment B. Corporative C. Dependable D. Commercial

76. A. Artificial B. Pioneer C. Destination D. Essential

77. A. Dramatic B. Resemble C. Inconsistent D. Amazing

78. A. Departure B. Capitalism C. Monetary D. Contrary

79. A. Mysteriously B. Originally C. Necessarily D. Elaborately

80. A. Continuous B. Malicious C. Scandalous D. Delicious81. A. Attractive B. Chocolate C. Decorate D. Balcony

82. A. Departure B. Temperature C. Centigrade D. Agriculture

83. A. Qualify B. Beautify C. Notify D. Solidify

84. A. Vacancy B. Passionate C. Malicious D. Furniture

85. A. Disappear B. Memorial C. Diplomatic D. Presidential

86. A. Interview B. Processor C. Essential D. Compliment

87. A. Salary B. Discrepancy C. Presidency D. Ecstasy

88. A. Consultant B. Descendant C. Redundant D. Relevant

89. A. Deficiency B. Reference C. Conference D. Delicacy

90. A. Ignorant B. Horizon C. Amazing D. Adjacent

91. A. Activate B. Terrify C. Discover D. Normally

92. A. Pollen B. Police C. Polite D. Pollute

93. A. Forget B. Comet C. Regret D. Direct

94. A. Longevity B. Photograph C. Consider D. Uncertainty

95. A. Definite B. Audience C. Entrance D. Suppress

96. A. Eventually B. Capacity C. Altogether D. Particular

97. A. Temptation B. Property C. Government D. Beautiful

98. A. Picturesque B. Extradite C. Interest D. Incident

99. A. Speculation B. Evolution C. Explosive D. Instrumental

100. A. Sensitive B. Constant C. Atmosphere D. Magnetic

101. A. Mountain B. Maintain C. Fountain D. Certain

102. A. Reply B. Appeal C. Offer D. Support

103. A. Answer B. Allow C. Agree D. Deny

104. A compare B. Approve C. Enter D. Pollute

105. A. Mother B. Relax C. Father D. Garden

106. A decide B. Combine C. Apply D. Happen

107. A promise B. Picture C. Listen D. Accept

108. A táo bị cắn B. England C. Shampoo D. Grammar

109. A xuất hiện B. Provide C. Complete D. Prefer

110. A become B. Promise C. Suggest D. Disorder

111. A flower B. Exclude C. Husband D. Farmer

112. A. Doctor B. Simple C. Castle D. Enlarge

113. A. Decide B. Behave C. Offer D. Occur

114. A. Exciting B. Telephone C. Tomorrow D. November

115. A. Policeman B. Cinema C. Yesterday D. Politics

116. A. Hospital B. Mischievous C. Supportive D. Special

117. A. Family B. Whenever C. Obedient D. Solution

118. A. Biologist B. Generally C. Responsible D. Security

119. A. Confident B. Important C. Together D. Exciting

120. A. Possible B. University C. Secondary D. Suitable

121. A. Partnership B. Lãng mạn C. Actually D. Attitude

122. A. Believe B. Marriage C. Response D. Maintain

123. A. Summary B. Different C. Physical D. Decision

124. A. Attractiveness B. Traditional C. Generation D. American

125. A. Certain B. Couple C. Decide D. Equal

126. A. Attract B. Person C. Signal D. Instance

127. A. Verbal B. Suppose C. Even D. Either

128. A. Example B. Consider C. Several D. Attention

129. A. Situation B. Appropriate C. Informality D. Entertainment

130. A. Across B. Simply C. Common D. Brother

131. A. Social B. Meter C. Notice D. Begin

132. A. Whistle B. Table C. Someone D. Receive

133. A. Discuss B. Waving C. Airport D. Often

134. A. Sentence B. Pointing C. Verbal D. Attract

135. A. Problem B. Minute C. Suppose D. Dinner

136. A. Noisy B. Buổi tiệc ngọt C. Social D. Polite

137. A. Restaurant B. Assistance C. Usually D. Compliment

138. A. Impolite B. Exciting C. Attention D. Attracting

139. A. Obvious B. Probably C. Finally D. Approaching

140. A. Waiter B. Teacher C. Slightly D. Toward

141. A. General B. Applicant C. Usually D. October

142. A. Parallel B. Dependent C. Educate D. Primary

143. A. Physical B. Achievement C. Government D. National

144. A. Eleven B. History C. Nursery D. Different

145. A. Expression B. Easily C. Depression D. Disruptive

146. A. Algebra B. Musical C. Politics D. Apartment

147. A. Mechanic B. Chemistry C. Cinema D. Finally

148. A. Typical B. Favorite C. Division D. Organize

149. A. Computer B. Establish C. Business D. Remember

150. A. Conference B. Lecturer C. Reference D. Researcher

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

120. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D

Trọng âm là phần con kiến thức quan trọng đặc biệt bạn cần nắm được để phát âm chuẩn. Trên đây, thegioimucin.com.vn đang tổng hợp cho chính mình các quy tắc trọng âm giờ Anh kèm bài xích tập áp dụng để bạn có thể thực hành và làm rõ lý thuyết. Ngoài việc làm những bài tập, các bạn cũng buộc phải luyện phát âm những từ đúng trọng âm để nâng cao kỹ năng Speaking của bản thân nhé.