Bài Tập Gerund And Infinitive Có Đáp Án Violet

     
Bạn vẫn xem: Tổng Hợp triết lý Và bài Tập Gerund and Infinitive Phần 1, Gerund and Infinitive Exercises Violet tại Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học xây dừng tại tp hcm – dùng Gòn

Bạn đang suy xét Tổng Hợp lý thuyết Và bài Tập Gerund & Infinitive Phần 1, Gerund và Infinitive Exercises Violet đề nghị không? làm sao hãy thuộc thegioimucin.com.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì chưng nó vô cùng thú vị cùng hay đấy!


Bài tập trắc nghiệm Gerund với Infinitive phần 1

Như những em đã biết, Gerunds (danh đụng từ) nói cho dễ dàng nắm bắt và dễ dàng nhớ như chính tên gọi của nó là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ. Sau khoản thời gian chuyển nên danh từ, Gerunds có thể được dùng thống trị ngữ (Learning English is necessary), tân ngữ hoặc xẻ ngữ (I like swimming) hoặc cần sử dụng sau đại từ cài đặt làm tác dụng tân ngữ (Please forgive my coming late!). Dưới đây là bài tập so sánh Gerund với Infinitive phần 1. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập gerund and infinitive có đáp án violet

Đang xem: Tổng hợp lý thuyết và bài xích tập gerund and infinitive

Những động từ theo sau là V-ing với to V

Cấu trúc V-ing, to lớn + verb mở đầu câu

Bài tập về “to V” cùng “Ving” bao gồm đáp án

Exercise 1:

1. My father usually helps me_______ English.

a. To lớn learn b. Lean c. Learning d. Both a và b

2. He was heard_______ shout.

a. Khổng lồ b. Of c. By d. At

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. Be b. Being c. To lớn be d. Will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don”t worry b. Not lớn worry c. No worry d. Not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so b. Mary bởi so c. Mary does khổng lồ d. Mary to do so

6. She_______ him when he called her.

a. Pretended not hear b. Pretended she heard not


c. Pretended not lớn hear d. Did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. Me not staying up b. Me not stay up c. Me not lớn stay up d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. Hurrying up b. Lớn hurry up c. Hurry up d. Hurried up

9. “_______us face the enemies”, shouted the soldiers.

a. Make b. Let c. Leave d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. Don”t ear b. Not lớn eat c. Eat not d. Not eat

11. I have heard Dang thai Son_______ the piano.

a. Played b. Plays c. Play d. Khổng lồ play

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho đưa ra Minh City.

a. Khổng lồ be holding b. Should hold c. To lớn be held d. To lớn hold

13. _______able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.

a. In order to lớn be b. Being c. Been d. So that he be

14. Try_______ so many mistakes.

a. Not to lớn make b. Not make c. To make not d. Make not

15. Let me_______ from you soon.

Xem thêm: Người Ta Chia Phần Mềm Được Chia Làm Mấy Loại Phần Mềm Máy Tính

a. To lớn hear b. Hear c. Hearing d. Heard

16. John is too stupid_______ understand this.

a. To lớn b. Not to lớn c. To lớn not d. For

17. The wind is_______ lớn blow the roof off.

a. Strong enough b. Too strong c. Quiet strong d. Very strong


18. My father is _______ khổng lồ stay up late.

a. Too tired b. Enough tired c. Tired enough d. So tired

19. John wanted me_______ him.

a. Lớn be helping b. Help c. Lớn help d. I help

20. I want_______ early tomorrow morning.

a. Khổng lồ leave b. Leaving c. Me leave d. Me leaving

1d2a3c4b5c6c7c8b9b10b
11c12c13a14b15b16a17a18a19c20a

Exercise 2:

1. I hope_______

a. Lớn see you there b. Seeing you there c. You lớn see there d. See you there

2. I taught_______

a. How mending a shirt b. Him how khổng lồ mend a shirt

c. How mend a shirt d. Him how mend a shirt

3. I told_______

a. Nam khổng lồ come b. To come phái mạnh c. To lớn Nam come d. Phái nam come

4. My father has decided_______ a new house.

a. Find b. To find c. Finding d. Him find

5. Mother warned_______ the electric plug

a. Here not to touch b. Her touching not c. Her not cảm ứng d. Not touch

6. Don”t tell chảy because I don”t want_______

a. Him to know b. Know c. Him know d. Knowing

7. She explained_______

a. How to lớn make it b. Me how lớn make it c. Me to make it d. Me make it

8. Miss Brown told Mary_______ down.

a. Sit b. Lớn sit c. Sitting d. Sat

9. She told Mary_______ up hope.

a. Not give b. Vì chưng not give c. Not to lớn give d. Lớn give not

10. Michael Faraday wrote a litter lớn Sir Humphry Davy_______ for work.

a. Asked b. To lớn ask c. So to ask d. In order to asking


11. Vì you know_______ lớn play that game now?

a. Way b. What c. If d. How

12. She is very glad_______ see you again.

a. In b. With c. To lớn d. For

13. He noticed two thieves_______ out of a shop.

a. Lớn come b. Are coming c. In coming d. Come

14. When will he be allowed lớn go home? When will they_______?

a. Let him go b. Let to go c. Leave him to lớn go d. Leave him

15. The guide encouraged the tourists_______ the Prado Museum Madrid

a. Visit b. To visit c. Visiting d. To visiting

16. Mow that were finished painting the house, there”s nothing left_______

a. Done b. Did c. To vày d. For doing

17. The superintendent promised khổng lồ tear down and_______ the fire damaged school building.

Xem thêm: Nước Xả Vải Hygiene Thái Lan Mùi Nào Thơm, Giá Bao Nhiêu, Nước Xả Vải Hygiene Thái Lan Mùi Nào Thơm

a. Rebuild b. To rebuild c. Rebuilding d. Lớn rebuilding

18. The mechanic needs_______ a new muffler on your car.

a. To put b. Putting c. Lớn be put d. Khổng lồ putting

19. Our house needs_______

a. To paint b. To be painting c. To be paint d. Painting

20. Vì chưng you want _______ by the doctor?

a. To lớn examine b. Khổng lồ be examined c. Being examined d. Being lớn examine

1a2b3a4b5a6a7a8b9c10b
11d12c13d14a15b16c17a18a19d20b

thegioimucin.com.vn chúc bạn làm việc tiếng Anh hiệu quả!


Vậy là mang lại đây bài viết về Tổng Hợp triết lý Và bài bác Tập Gerund & Infinitive Phần 1, Gerund & Infinitive Exercises Violet đã tạm dừng rồi. Hi vọng bạn luôn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên trang web thegioimucin.com.vn