Bài 109 Trang 49 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Lý thuyết

1. Bài §7. Phép cùng phân số

2. Bài §8. đặc thù cơ phiên bản của phép cộng phân số

3. Bài §9. Phép trừ phân số

4. Bài xích §10. Phép nhân phân số

5. Bài xích §11. đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số

6. Bài xích §12. Phép phân tách phân số

7. Bài xích §13. Lếu số. Số thập phân. Phần trăm


Luyện tập

*

Tính bởi hai cách:

a) (24 over 9 + 11 over 6)

b) (71 over 8 – 53 over 4)

c) (4 – 26 over 7)

Bài giải:

a) Cách 1:

(24 over 9 + 11 over 6 = 22 over 9 + 7 over 6 = 44 + 21 over 18 = 65 over 18 = 311 over 18)


Cách 2:

(24 over 9 + 11 over 6 = left( 2 + 1 ight) + left( 4 over 9 + 1 over 6 ight) = 3 + 8 + 3 over 18 = 311 over 18)

b) Cách 1:

(71 over 8 – 53 over 4 = 57 over 8 – 23 over 4 = 57 – 46 over 8 = 11 over 8 = 13 over 8)

Cách 2:

(71 over 8 – 53 over 4 = left( 7 – 5 ight) + left( 1 over 8 – 3 over 4 ight) = 2 – 5 over 8 = 11 over 8 = 13 over 8)


c) Cách 1:

(4 – 26 over 7 = 28 over 7 – 20 over 7 = 8 over 7 = 11 over 7)

Cách 2:

(4 – 26 over 7 = left( 4 – 2 ight) – 6 over 7 = 2 – 6 over 7 = 8 over 7 = 11 over 7)

2. Giải bài bác 110 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Áp dụng đặc điểm các phép tính cùng quy tắc vết ngoặc nhằm tính giá chỉ trị những biểu thức sau:

(A = 113 over 13 – left( 24 over 7 + 53 over 13 ight))


(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) – 44 over 9)

(C = – 5 over 7.2 over 11 + – 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,365.5 over 28)

(E = left( – 6,17 + 35 over 9 – 236 over 97 ight).left( 1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 ight))

Bài giải:

(A = 113 over 13 – left( 24 over 7 + 53 over 13 ight) = left( 113 over 13 – 55 over 13 ight) – 24 over 7)


( = 6 – 24 over 7 = 6 – 18 over 7 = 24 over 7 = 33 over 7)

(B = left( 64 over 9 + 37 over 11 ight) – 44 over 9 = left( 64 over 9 – 44 over 9 ight) + 37 over 11)

( = 2 + 40 over 11 = 62 over 11 = 57 over 11)

(C = – 5 over 7.2 over 11 + – 5 over 7.9 over 11 + 15 over 7 = – 5 over 7left( 2 over 11 + 9 over 11 ight) + 15 over 7)

( = – 5 over 7 + 15 over 7 = – 5 over 7 + 12 over 7 = 7 over 7 = 1)

(D = 0,7.22 over 3.20.0,365.5 over 28 = 7 over 10.8 over 3.20.375 over 1000.5 over 28 = 70 over 28 = 5 over 2)

(E = left( – 6,17 + 35 over 9 – 236 over 97 ight).left( 1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 ight))

Vì: (1 over 3 – 0,25 – 1 over 12 = 1 over 3 – 1 over 4 – 1 over 12 = 4 – 3 – 1 over 12 = 0)

Trong tích E tất cả một thừa số bằng 0 yêu cầu E = 0

3. Giải bài xích 111 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số nghịch đảo của những số sau:

(3 over 7,61 over 3, – 1 over 12,0,31)

Bài giải:

Số nghịch đảo của những số theo lần lượt là: (7 over 3;3 over 19; – 12;100 over 31)

4. Giải bài 112 trang 49 sgk Toán 6 tập 2

Hãy kiểm tra những phép cộng dưới đây rồi sử dụng công dụng của các phép cộng này để điền số tương thích vào ô trống nhưng không yêu cầu tính toán:

*

(36,05+ 2678,2) + 126 =
(126 + 36,05) + 13,214 =
(678,27 + 14,02) + 2819,1 =
3497,37 – 678,27 =

Bài giải:

Theo đặc thù giao hoán và phối hợp ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126 = (2678,2 + 126) + 36,05 = 2804,2 + 36,05.

Bạn đang xem: Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Theo c) ta có tác dụng là: 2840,25.

Như vậy từ bỏ a) và c) suy ra : (36,05 + 2678,2) + 126 = 2840,25.

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Hóa Chuyên Tphcm, Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Hóa Tphcm

Từ b) với d) suy ra: (126 + 36,05) + 13,214 = 175,264.

Xem thêm: Cổ Phiếu Chuyển Đổi Là Gì ? Đặc Điểm, Cách Định Giá Chuyển Đổi

Từ e) cùng g) suy ra: (678,27 + 14,02) + 2819,1 = 3511,39.

Từ e) suy ra: 3497,37 – 678,27 = 289,1

Câu trước:

Câu tiếp theo: